Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
17:48 | 19/01/2019

Αλήθεια τι ισχύει για τους Δόκιμους αστυφύλακες που κάνουν την πρακτική τους στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις πρωινές και απογευματινές βάρδιες μόνο;
Ρητορικό το ερώτημα...

[custom:google-ads]

Π.Δ. 394/3-12-2001
Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Α­στυνομίας

Άρθρο 1

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αθωώθηκαν Αξιωματικός Υπηρεσίας και Σκοπός Κρατητηρίου

1. Ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 18 N.2800/2000) , ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και την Υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη ε­βδομάδα εργασίας, είναι ο ακόλουθος:

α. Οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας. Το ωράριο αυτό, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανά­γκες κάθε Υπηρεσίας, δύναται να κατανέμεται σε πρωινή ή απογευματινή αλλαγή'(βάρδια) ή συνεχές ωράριο εναλ­λασσόμενων αλλαγών, μέσα στα προβλεπόμενα όρια ερ­γασίας κάθε ημέρα.

β. Τριάντα δύο ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης, όπως σκοποί αστυνομικών κατα­στημάτων ή κρατητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, εξερευνη­τές, οδηγοί και πληρώματα περιπολικών, γερανοφόρων, ανακριτικών και άλλων αυτοκινήτων, επόπτες σκοπών, α­ξιωματικοί επιθεώρησης και υπηρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτη­λεφωνικών κέντρων (Α/Τ) και τηλετύπων. Επίσης, για ό­σους διατίθενται σε υπηρεσία περιπολίας, αστυνομικής ε­πέμβασης, αστυνομικών ελέγχων, συνοδειών, δικαστη­ρίων, σηματοδότη ση ς και κάθε άλλη σχετική υπηρεσία, που αφορά την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

γ. Τριάντα ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσι­κλετιστή τάξης ή ασφάλειας ή τροχαίας και ακίνητου σκο­πού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης, σε αλλαγές 6ωρης βά­σης.

δ. Οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπη­ρεσιών για τους διευθυντές, διοικητές και προϊστάμενους των υπηρεσιών,

2. Οι ώρες εργασίας που προβλέπονται στην προηγού­μενη παράγραφο του παρόντος άρθρου κατανέμονται συνεχόμενες στις πέντε εργάσιμες ημέρες. Ο διοικητής κάθε υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγού­μενης παραγράφου και ανάλογα με τις υφιστάμενες υπη­ρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας του, καθορίζει και τα συστήματα εργασίας. Στις Υπηρε­σίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσό­μενων αλλαγών, η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κα­τά περίπτωση, με τη χορήγηση στο αστυνομικό προσωπι­κό μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων, κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές του συστήματος εργασίας.

[custom:google-ads]

 

Επειδή οι Δόκιμοι ανήκουν και αυτοί στο αστυνομικό προσωπικό έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα Π. Δ. όπως το ανωτέρω που αφορά το χρόνο εργασίας των αστυνομικών.

Σε λίγους μήνες μάλιστα, όταν θα τελειώσει η πρακτική τους εκπαίδευση και θα ονομαστούν, θα πρέπει να έχουν διδαχθεί ότι το σημαντικότερο στην αστυνομική τους καριέρα είναι η πιστή τήρηση και συμμόρφωση σε όσα ορίζουν οι Νόμοι και τα Π. Δ. του κράτους.
Για τους ανωτέρω λόγους πρέπει να εκλείψουν τυχόν φαινόμενα υπερεργασίας, δεδομένου του γεγονότος ότι σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο του 2017 δεν χορηγείται στους Δόκιμους των αστυνομικών Σχολών η πέραν του πενθημέρου αποζημίωση.

 

Γεώργιος Σωτηρόπουλος 
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis