Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
12:59 | 26/07/2018

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και την διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών προβλέπει υπουργική απόφαση

Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέματα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα μαθήματα: α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας. β. Δημόσιο Δίκαιο και Πυροσβεστική Νομοθεσία. γ. Πολιτική Οικονομία και Δημόσιο Λογιστικό.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. 3. Για την κάλυψη της εξεταστέας ύλης, κάθε υποψήφιος αναζητά, κατά την κρίση του, τις αντίστοιχες πηγέςσυγγράμματα

[custom:google-ads]

Όσοι, σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), διαθέτουν τα προσόντα εισαγωγής και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 αυτού και επιθυμούν να καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη: α. Να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και να συμπληρώσουν την αίτηση υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις. β. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως σε τόπο που θα οριστεί με την προκήρυξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να μετρηθεί το ανάστημά τους.

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά, χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό.

Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλεί μετά την πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί ο υποψήφιος να καταταγεί. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής τους επέχει θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής, ως επέχουσα θέση προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου.

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της οικείας Σχολής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους. Ειδικά, οι υποψήφιοι της κατηγορίας/πτυχίου Μετεωρολογίας υποβάλλουν φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. των Σχολών ή Τμημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 και επιπροσθέτως Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας των προαναφερόμενων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στην μετεωρολογία ή στην φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν Μ.Δ.Ε., οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση χρονικής διάρκειας αυτού, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα.

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, iν) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους. 

Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά: α. Αστυνομική ταυτότητα. β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. γ. Τον τίτλο σπουδών, οι υποψήφιοι του εδαφίου γ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (τελειόφοιτοι).

Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα: α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη. γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες. 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών.

Η Υγειονομική Επιτροπή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβαίνει σε έλεγχο των εισακτέων για χρήση απαγορευμένων ουσιών, αδαπάνως για το Δημόσιο.

 

δείτε την σχετική απόφαση εδω

Αντωνόπουλος Γιώργος

dikaiologitika.gr

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis