Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
10:49 | 29/05/2020

Εξετάσεις, για  την προαγωγή  εκατόν είκοσι (120) αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που  κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό  του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου),  για  την  κάλυψη  ισάριθμων  υφισταμένων  κενών οργανικών θέσεων, έτους 2020.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

α) Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  προαγωγικές  εξετάσεις,  για  το  βαθμό  του  αρχιφύλακα,  έχουν  οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες  και αρχιφύλακες,  που  κατέχουν  οργανική  θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από  τη  Σχολή  Αστυφυλάκων,  μέχρι  την  31η   Δεκεμβρίου  του  έτους  προκήρυξης  των  εξετάσεων, ή

ii) Είναι  κάτοχοι  πτυχίου  Πανεπιστημίου  ή  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  (Τ.Ε.Ι.)  και  έχουν  συμπληρώσει  δύο  (2)  έτη, από  την  έξοδό  τους  από  τη  Σχολή  Αστυφυλάκων μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή

iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του  ν.  3686/2008  και  έχουν  συμπληρώσει  ένα  (1)  έτος  μέχρι  την  ημερομηνία  προκήρυξης των εξετάσεων, ή

iv) Προέρχονται  από  ειδικούς  φρουρούς  ή  συνοριακούς  φύλακες,  στους/στις  οποίους/ες απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας  για πράξη που  τέλεσαν  πριν  την  ένταξή  τους  και  εντάχθηκαν  στο  αστυνομικό προσωπικό  γενικών  καθηκόντων  με  το  βαθμό  του  υπαρχιφύλακα  (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).

β) Δεν  υπερβαίνουν  το 45ο έτος της ηλικίας  τους  κατά  την  31η   Δεκεμβρίου  του  έτους  προκήρυξης  των  εξετάσεων  (31/12/2020). Επομένως,  στις  παρούσες  εξετάσεις  δικαιούνται  να  συμμετάσχουν  όσοι/ες  έχουν  γεννηθεί  από  01/01/1976kai μεταγενέστερα.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, στην οποία θα αναφέρεται  ρητά  ότι  συγκεντρώνουν  στον  απαιτούμενο  βαθμό  τα  απαραίτητα  ουσιαστικά  προσόντα,  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  45  του  π.δ.  15/1986  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-8)  «Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά:

Οι  υποψήφιοι/ες  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  1  της  παρούσας  και  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στις  προαγωγικές  εξετάσεις,  οφείλουν  να  υποβάλουν αυτοπροσώπως στις  Υπηρεσίες  τους,  επιπέδου  τουλάχιστον  Αστυνομικού  Τμήματος, μέχρι 13/07/2020,τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία συντάσσεταισύμφωνα με το προσαρτημένο «Υπόδειγμα  Α». Στην ίδια αίτηση αναφέρουν, επίσης, την επιθυμία τους να διαγωνισθούν σε μία ή  περισσότερες  από  τις  προς  εξέταση  ξένες  γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,  Ιταλική, Ισπανική, Τουρκική ή Αραβική.

β) Υπεύθυνη  δήλωση,  σύμφωνα  με  το  προσαρτημένο  «Υπόδειγμα  Β»,  στην  οποία  οφείλουν  να  δηλώσουν,  σε  συντρέχουσα  περίπτωση,  ότι  είναι  κάτοχοι  πτυχίου  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  (Α.Ε.Ι.)  ή  Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και θα το καταθέσουν μέχρι την προηγούμενη ημέρα έναρξης των εξετάσεων.

γ) Οι  υποψήφιοι/ες  που  κατέχουν  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  εξωτερικού  ισότιμο  προς  τα  πτυχία  ή  διπλώματα  που  χορηγούν  τα  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  (Α.Ε.Ι.)  και  τα  Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  (Τ.Ε.Ι.),  υποχρεωτικά,  πέραν  του  τίτλου  σπουδών  της  Σχολής  τους,  να  επισυνάπτουν  και  πράξη  ισοτιμίας  αυτού,  που  χορηγείται  από  το  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) (Αθήνα: Αγίου Κωνσταντίνου 54, Τ.Κ. 10437, τηλ.: 2105281000, e-mail: [email protected] και  Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, τηλ.: 2310379371, e-mail: [email protected]).

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis