Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
12:00 | 13/09/2019

Μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, που προώθησε το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ, είναι πλέον γεγονός. Με την υπ’αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α από 27-06-2019  (ΦΕΚ 2763 τ.Β΄/ 03-07-2019) Υπουργική Απόφαση έγινε δεκτή η υπ’ αριθμ.  35/7 από 27-9-2018 Απόφαση του Δ.Σ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., η οποία ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία και σύμφωνα με την οποία θα ασφαλίζονται στον Κλάδο Υγείας των Υπαλλήλων της τ. Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π. /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.):

α) υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα ασφαλίζονται στους τομείς της τ. Ελληνική Χωροφυλακής, ως και τα μέλη των οικογενειών τους, και

β) προαιρετικά και εφόσον το επιθυμεί το εν  ενεργεία  ένστολο  και  πολιτικό  προσωπικό  της  Ελληνικής  Αστυνομίας, που ασφαλίζεται στους τομείς της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη (ήτοι, οι προσληφθέντες από 03-07-2009 και εντεύθεν) καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Το χρηματικό κόστος είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις παροχές που απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι του εν λόγω Κλάδου. Ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) έως δεκαοκτώ (18) ευρώ το μήνα, αναλόγως των μισθολογικών αποδοχών του καθένα.

Ειδικότερα:

Α] Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κ.Υ.Υ.Α.Π. όλων των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων θα άρχεται από την 04/07/2019 και εντεύθεν. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι, που όπως προειπώθηκε, είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 03/07/2009), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξής τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή μέχρι και την 03-01-2020.

-    Η ένταξή τους στον Κλάδο Υγείας θα γίνει με Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Για όλα τα νέα μέλη, η πρόσβασή τους στις παροχές του Κλάδου Υγείας θα αρχίζει από της εντάξεώς τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή στις προβλεπόμενες κρατήσεις (1,5%  επί των συντάξιμων αποδοχών), ήτοι μετά την 03/07/2020.

Β]  Παροχές του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του:

[custom:google-ads]

1. Παροχή  φαρμακευτικής  περίθαλψης  συμπληρωματικής  του  Δημοσίου:

Το Ταμείο έχει συνάψει Συλλογικές Συμβάσεις Προμήθειας φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης, ώστε στους ασφαλισμένους, που εμφανίζεται η ηλεκτρονική ένδειξη ασφάλισης στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους στα φαρμακεία που ανήκουν στους ανωτέρω Συλλόγους.

Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής (10% ή 25%) στις δαπάνες Φαρμακευτικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων του και των μελών αυτών και  επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου.

Για τους ήδη ασφαλισμένους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. η αποζημίωση του ποσοστού 50%  από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου, θα ξεκινήσει 6 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι την 04/01/2020 και χωρίς αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, για την αποζημίωση του ποσοστού 50% η συνταγογράφηση του φαρμάκου, όπως αυτή προκύπτει από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 04/01/2020.

Για τα νέα μέλη που θα ασφαλίζονται στον Κ.Υ.Υ.Α.Π., προερχόμενα από την τ. Ελληνική Χωροφυλακή, η παροχή στη φαρμακευτική  περίθαλψη  δεν  θα  έχει  αναδρομική ισχύ. Το  δικαίωμα  στην  παροχή  θα  γεννάται  όταν  συμπληρωθεί η εξάμηνη συμμετοχή τους  σε  κρατήσεις  και  η  ημερομηνία  συνταγογράφησης  είναι μεταγενέστερη.

Προκειμένου να καταβληθεί από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. το ποσοστό  συμμετοχής για φαρμακευτική περίθαλψη στους διαμένοντες σε περιοχές εκτός Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας  και  Ηρακλείου  Κρήτης,  ο  ασφαλισμένος  καταβάλλει  στο  φαρμακείο  το ποσοστό συμμετοχής  25% ή 10% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στη συνέχεια αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Υ.Υ.Α.Π.  (Βερανζέρου  48 – τ.κ.  10438 – Αθήνα) τα σχετικά δικαιολογητικά (κοστολογημένη συνταγή συνοδευόμενη με την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης υπηρεσιών), για να εκκαθαριστεί και πληρωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό.

2. Λοιπές παροχές συμπληρωματικές του Δημοσίου:

Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π  αποζημιώνει  τους  άμεσα  και  έμμεσα  ασφαλισμένους  του  με  ποσοστό  συμμετοχής 15% επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου και αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας. Στις Φυσικοθεραπείες - λογοθεραπείες – εργοθεραπείες - ψυχοθεραπείες καθώς και στην  πρόσθετη  περίθαλψη  και  θεραπευτικά  μέσα  η  συμμετοχή  των  ασφαλισμένων διαμορφώνεται, ανάλογα με τις διατάξεις στον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

3. Παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου:

Στη νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιώτες παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 10% είτε 30% επί του ποσοστού αποζημίωσης του  ΕΟΠΥΥ (Κλειστό  Ενοποιημένου  Νοσήλιο - ΚΕΝ),  αναλόγως  του είδους νοσηλείας.

4. Επίδομα Τοκετού:

Για τους τοκετούς, στους οποίους θα προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, ημερομηνία  γέννησης  τέκνου προγενέστερη  της  03/07/2019,  το  επίδομα ανέρχεται  στο  ποσό  των 500,00 ευρώ για μονή κύηση,  των  1.000,00  ευρώ  για διπλή κύηση κ.ο.κ..

Για τους τοκετούς, στους οποίους θα προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, ημερομηνία  γέννησης  τέκνου μεταγενέστερη  της  03/07/2019,  το  επίδομα ανέρχεται  στο  ποσό  των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.400,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ..

5. Ειδική οικονομική παροχή:

Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. χορηγεί ειδική οικονομική παροχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)              απώλειας  ζωής,  για  οποιοδήποτε  λόγο,  των  άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων  ως εξής:

Ι.   Ποσό  2.000  ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν.

ΙΙ.  Ποσό 3.000 ευρώ για  έγγαμους  χωρίς  τέκνα,  με  δικαιούχο  τον/την  σύζυγο  του θανόντος. Στην περίπτωση διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς αυτού/ης.

ΙΙΙ.Ποσό 4.000  ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/των τέκνων.

(β)              αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των 4.000 ευρώ. Και στις δυο περιπτώσεις, η γέννηση του δικαιώματος στην παροχή δημιουργείται, όταν το γεγονός έπεται της ημερομηνίας δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι μετά την 03/07/2019.

Τούτων δοθέντων όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες πληρούν τις προϋποθέσεις  και επιθυμούν την ένταξη τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π., πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είτε απευθείας είτε μέσω της Υπηρεσίας τους μέχρι και την 03/01/2020. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση.

Εδραία άποψη του υπογράφοντος είναι, ΟΣΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΔΡΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ και να ενταχθούν στον Κλάδο Υγείας, αποκομίζοντας τα οφέλη του Ταμείου για αυτούς και τις οικογένειες τους. Ήταν ένα διαχρονικό αίτημα χιλιάδων συναδέλφων που επιτέλους έγινε πράξη από το Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα ότι τα τελευταία χρόνια συντελέστηκε τεράστιο έργο στο Ταμείο, με τη λήψη πολύ σημαντικών αποφάσεων, προς όφελος των ασφαλισμένων και της αυτόνομης και βιώσιμης πορείας του Ταμείου μας. Επίσης έγιναν σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των λειτουργιών του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, αλλά και σαρωτικών αλλαγών στα ασφαλιστικά ταμεία, με τους αλλεπάλληλους μνημονιακούς νόμους που ψηφίστηκαν και είχαν δυσμενείς συνέπειες σε αυτά. Παρόλα αυτά κατορθώσαμε, τηρουμένων των αναλογιών και των δυσχερειών, να κρατήσουμε το ταμείο «όρθιο», αυτόνομο και βιώσιμο.

Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση με μοναδικό γνώμονα την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του Ταμείου, προς όφελος των ασφαλισμένων του.

Βασίλης  ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Αττικής

Μέλος του ΔΣ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α( εκπρόσωπος Π.Ο.ΑΞ.Ι.Α)


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στον Αστυνομικό Διευθυντή και το Επιτελείο της Δ.Α. Καβάλας

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis