Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
08:14 | 09/12/2020
 Το Σάββατο 05/12/2020, τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας εκτελώντας το συνδικαλιστικό τους καθήκον, ως προβλέπεται ρητά από το καταστατικό της Ενώσεως, επισκέφθηκαν το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, αφενός για να ενημερώσουν τα μέλη της για τις τρέχουσες εξελίξεις, την πορεία των διεκδικήσεων εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας και να συζητήσουν για την υπηρεσιακή πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες εκ των συνθηκών (αναστολή αδειών κτλ) και αφετέρου για να διαπιστώσουν εάν τηρούνται ή όχι εκ μέρους της διοίκησης, οι προβλεπόμενες εκ του νόμου αλλά και τις διαταγές και κανονισμούς του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, υποχρεώσεις και καθήκοντα των κ.κ. Διοικητών Αστ/κών υπηρεσιών, έναντι του λοιπού Αστυνομικού προσωπικού αλλά και αυτής της ίδιας της Υπηρεσίας.
 
Μετά λύπης, στην πλειοψηφία των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α.Βοιωτίας, διαπιστώθηκε ‘’πλημμελής άσκηση καθηκόντων’’ και καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του Αστυνομικού προσωπικού, συνεπεία της μη εφαρμογής της ισχύουσας (υποχρεωτικής-δεσμευτικής) νομοθεσίας και των κανονισμών της Υπηρεσίας, γεγονός το οποίο προξενεί σημαντική ζημία τόσο στον εργασιακό όσο και οικογενειακό βίο των υπηρετούντων στη Δ.Α. Βοιωτίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των Αστ. Υπηρεσιών.
 
Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα κάτωθι :
 
1) Παραβίαση Αρθ.1 παρ.3. του Π.Δ 394/2001 όπως τροπ. με Π.Δ 173/2013 ‘’ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ’’ το οποίο ορίζει ότι : ο συνολικός χρόνος εργασίας εβδομαδιαίος (δηλαδή από Δευτέρα έως Κυριακή) για τους εκτελούντες υπηρεσία αξιωματικού υπηρεσίας, οδηγών και πληρωμάτων περιπολικών, διμοιριών και όσων αναφέρονται στο παρόν Π.Δ στην παράγραφο 1 στη περίπτωση (β) πρέπει να είναι σαράντα (40) ώρες, ενώ γραμματειακής υποστήριξης και λοιπών αναφερόμενων στις περιπτώσεις (α) και (δ) σαράντα δυο (42) ώρες και οδηγών μοτοσικλετών και λοιπών αναφερόμενων στην περίπτωση (γ) τριάντα έξι (36) ώρες. Η χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ημερήσιών αναπαύσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερήσιας ανάπαυσης.
 
2) Παραβίαση Αρθ.1 παρ.7. του Π.Δ 394/2001 όπως τροπ. με Π.Δ 173/2013 ‘’ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ’’ όπου ορίζεται ότι: η υπηρεσία ανακοινώνεται ''υποχρεωτικά'' σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι της 14.00 κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ήτοι από την 06.00 της επόμενης μέχρι την 06.00 της μεθεπόμενης Δευτέρας. Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, διατάσσεται από τις Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω τουλάχιστον δυο ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών.
 
3) Παραβίαση Αρθ.3 παρ.2. του Π.Δ 394/2001 όπως τροπ. με Π.Δ 173/2013 ‘’ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ’’ το οποίο ορίζει ότι: δεν επιτρέπεται η διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσία δυο αλλαγών εντός του ίδιου ημερολογιακού 24ώρου η διπλή νυκτερινή απασχόληση, δηλαδή δυο συνεχόμενες νυκτερινές υπηρεσίες δεν επιτρέπονται πλην των περιπτώσεων της παροχής επιπρόσθετης εργασίας που καλύπτεται από την επιφυλακή και την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 1, όπου αναφέρεται ότι για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, με διαταγή του διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέσως προϊστάμενης Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι ο επιπρόσθετος χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.
 
4) Μη ανάρτηση ονομαστικών πινάκων με τις οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό των Αστ/κών Υπηρεσιών.
 
5) Παραβίαση της ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗ 11 - Καθήκοντα και ιδιαιτερότητες του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης παρ.2. όπου ορίζεται ότι ΄΄η εκτέλεση επικίνδυνων καθηκόντων από τις γυναίκες αστυνομικούς είναι επιτρεπτή μόνο με άνδρες αστυνομικούς΄΄. Επικίνδυνα καθήκοντα λογίζονται μεταξύ άλλων η νυκτερινή εξωτερική υπηρεσία από 22.00΄-06.00΄ ώρας και κάθε άλλη υπηρεσία, που από τις τοπικές συνθήκες κρίνεται επικίνδυνη.
 
Επιπλέον των ανωτέρω, στα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως, καταγγέλθηκε η άσκηση μη προβλεπόμενων καθηκόντων για τους Αξ/κούς Υπηρεσίας, οι οποίοι επιφορτίζονται και με το βάρος της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εποχούμενης περιπολίας ως και η παραβίαση του Αρθ.28. παρ.2 ζ, 3, 4 του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού».
 
Κύριε Αρχηγέ,
 
ως εκπρόσωποι των Αστυνομικών της Δ.Α. Βοιωτίας έχουμε την υποχρέωση να σας μεταφέρουμε την αγωνία αλλά και την αγανάκτηση των συναδέλφων μας οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, και το αυτό πράττουν επιτυχώς έως σήμερα, για να ανταπεξέλθουν στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα. Επειδή διανύουμε ήδη μία παρατεταμένη περίοδο αναστολής χορήγησης αδειών στο Αστυνομικό προσωπικό με παράλληλη αύξηση των υπηρεσιακών καθηκόντων λόγω Covid-19.
 
- Επειδή Οι συγκεκριμένες ενέργειες αντίκεινται στους ισχύοντες κανόνες δικαίου και θεμελιώνουν την κατ’ άρθρο 105 ‘’Εισαγωγικού Αστικού Νόμου’’ αστική ευθύνη του δημοσίου και προσωπική ευθύνη του υπαιτίου προσώπου για χρηματική αποζημίωση προς αποκατάσταση της περιουσιακής και ηθικής βλάβης των Αστυνομικών υπαλλήλων, γεγονός το οποίο επιτρέπει την άσκηση αγωγών αποζημιώσεως των θιγομένων Αστυνομικών Υπαλλήλων λόγω της μη εφαρμογής από μέρους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας των οριζόμενων συμφώνως το νόμο, σχετικά με την ορθή και σύννομη λειτουργία της Υπηρεσίας.
 
- Επειδή οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που σχεδόν ένα έτος τώρα αντιμετωπίζουμε έχουν σοβαρό αντίκτυπο (διαρκής έκθεση σε κίνδυνο κτλ) τόσο στον ατομικό όσο και στον οικογενειακό μας βίο.
 
- Επειδή δεν διαφαίνεται σύντομα επιστροφή στην υπηρεσιακή κανονικότητα.
 
- Επειδή η καταπόνηση του Αστυνομικού προσωπικού είναι τεράστια και διαρκεί ήδη αρκετούς μήνες.
 
- Επειδή τα κρούσματα θετικών στον ιό Covid-19 Αστυνομικών αυξάνονται κατακόρυφα ενώ θρηνούμε και την απώλεια τριών συναδέλφων μας.
 
Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε αρμοδίως για την άμεση και απαρέγκλιτη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, των κανονισμών και διαταγών της Υπηρεσίας από το σύνολο των Αστ/κών Υπηρεσιών της Δ.Α.Βοιωτίας.
 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας θα συνεχίσει να πράττει ότι προστάζει το συνδικαλιστικό της καθήκον, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των μελών της επιφυλασσόμενη σε κάθε περίπτωση, παντός νομίμου δικαιώματός της.
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ζαχαρίας         ΔΗΜΟΥ Παναγιώτης
6980228728                      6976776537
 
 
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis