Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
14:39 | 28/07/2021

κ. Γενικέ,

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, καταγράφονται  τα ακόλουθα:

 Α.1. Με την υπ’ αριθ. 2000/21/1499448 από 23-7-2021 διαταγή σας [μέσω P.O.L.] γνωστοποιήθηκαν οι μεταθέσεις έτους 2021, δυνάμει του υπ’ αριθ. 6001/5/382-ια΄ από 23-7-2021 πρακτικού/απόφασης του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών κατόπιν προτάσεων των Υπηρεσιών [ή προς ικανοποίηση αιτημάτων], αδαπάνως για το δημόσιο.

 Α. 2. Η παραπάνω διαταγή μετάθεσης κοινοποιείται (ανακοινώνεται και δεν επιδίδεται) στους μετατιθέμενους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Κανονισμού Μεταθέσεων.

Επίσης, δεν επιδίδεται, ούτε όμως κοινοποιείται η αναφερόμενη στη διαταγή κατάσταση ούτε όμως και απόσπασμα του πρακτικού του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων [συναφώς δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μεταθέσεων].

Β.1. Η υπ’ αριθ. 2000/21/1499448 από 23-7-2021εκδοθείσα διαταγή σας [ΧΩΡΙΣ συναίνεσή Η ΑΙΤΗΣΗ], για τις Γενικές Μεταθέσεις 2021, συνιστά ουσιαστικά και τυπικά δυσμενές ατομικό διοικητικό μέτρο, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και χωρίς την εκδήλωση επιθυμίας ή ενημέρωσης για συναίνεση του ενδιαφερομένου, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται σε βάρος του διοικουμένου, αποκλειστικά και μόνο χάριν δημοσίου συμφέροντος, ήτοι προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών κατόπιν προτάσεων των Υπηρεσιών, ειδικότερα δε στοιχεία δημοσίου συμφέροντος, που ως απαιτούμενα πρέπει να προσδιορίζονται ειδικά.

Β.2. Από την ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών διατάξεων που προβλέπουν το δυσμενές αυτό διοικητικό μέτρο, ειδικότερα δε της αιτιολογικής βάσης, ήτοι μόνο προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών κατόπιν προτάσεων των Υπηρεσιών, ήτοι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΧΑΡΙΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, προκύπτει η ανάγκη ειδικής αιτιολόγησης σε περίπτωση λήψης του μέτρου, ώστε να αποκλειστεί η καταχρηστική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων από τη Διοίκηση.

 Στην κοινοποιηθείσα διαταγή για τις Γενικές Μεταθέσεις 2021 σε κανένα από τα υπηρεσιακά αυτά κριτήρια δεν γίνεται, ΣΑΦΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗ αναφορά, με αντίστοιχη ειδική αιτιολόγηση, ως απαιτούν οι διατάξεις, απλά και μόνο καταγράφονται οδηγίες/υποχρεώσεις προς τις Υπηρεσίες.

Β.3. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ακόμη και το ενδεχόμενο κακοδιοίκησης ή ενδεχομένως και κατάχρησης εξουσίας στη λήψη του μέτρου, η οποία υπάρχει στην περίπτωση που, αν και δεν παραβιάζεται ρητά κάποια διάταξη νόμου, η πράξη ασκείται για την εξυπηρέτηση σκοπού καταδήλως ξένου προς το σκοπό, στον οποίο απέβλεψε ο νόμος, όταν, δηλαδή, είναι απόρροια ελατηρίων και κινήτρων που καταδήλως αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση σκοπού άλλου από εκείνον του νόμου, δεδομένου ότι ουδεμία αιτιολογία παρατίθεται στην εκδοθείσα διαταγή [υπ’ αριθ. 2000/21/1499448 από 23-7-2021 διαταγή].

Επίσης, η αναφορά στα λεκτικά της ισχύουσας διάταξης ουδόλως συνιστά αιτιολογία και ειδικώς καταγράφεται και παντάπασιν ανυπαρξία ειδικής τοιαύτης.

Β.4. Περαιτέρω, καταγράφεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων αφενός του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [άρθρο 16 και 17 ν. 2690/1999] από τις οποίες, πέραν κάθε αμφισβήτησης απαιτείται η ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, ως οιονεί δυσμενή ατομική διοικητική πράξη που είναι προσβλητή με ενδικοφανή προσφυγή, να διαλαμβάνει αιτιολογία, ΣΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗ αφετέρου δε, κατ’ ανάλογη εφαρμογή, του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ [άρθρο 16 π.δ. 75/1487], που απαιτεί ρητά στην έκδοση ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΜΟΙΟΥΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ που είναι μία ατομική δυσμενής διοικητική πράξη προσβλητή με ενδικοφανή προσφυγή, με ειδική αναφορά στην υποχρέωση καταγραφής στο σκεπτικό – αιτιολογικό αυτής, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος της απόφασης, ήτοι εν προκειμένω της εκδοθείσας δυσμενούς διοικητικής πράξης μετάθεσης.

Β.5. Η αιτιολογία των δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων απορρέει από την ίδια την αρχή της νομιμότητας και την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του διοικουμένου. Για να είναι νόμιμη η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής.

Αν μια ατομική διοικητική πράξη δεν φέρει την απαιτούμενη αιτιολογία τότε υπάρχει παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που συνιστά και λόγο ακύρωσης, διότι η αιτιολογία αποτελεί έκφραση της αρχής της νομιμότητας της πράξης (ΣτΕ 171/2002) («Διοικητικό Δίκαιο», Απ. Γέροντας, Σ. Λύτρας, Πρ. Παυλόπουλος, Γλ. Σιούτη, Σ. Φλογαϊτης, εκδ. Σάκκουλα).

 

Γ΄ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [Ν. 2690/1999] ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ [Π.Δ. 85/1987]

Γ.1. Άρθρο 2 [Έννοια όρων] παρ. 4 του του π.δ. 100/2003:

«Για την εφαρμογή του παρόντος:…4. Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που  συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, η εμπειρία, οι ειδικές γνώσεις, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση, οι λόγοι υγείας και οι σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του.»

 Γ.2. Άρθρο 14 [Μεταθέσεις Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων] παρ. 1β΄ και 3  π.δ. 100/2003:

«1. Οι μεταθέσεις των Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων αποφασίζονται:

β. Από τα Συμβούλια Μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης για μετάθεση από και προς τις Διευθύνσεις της δικαιοδοσίας της.

3. Οι μεταθέσεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια …».

 Γ.3. Άρθρο 18 [Προσφυγή] παρ. 1 π.δ. 100/2003:

«1. Η διαταγή μετάθεσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμέσως με αποδεικτικό. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη.»

 Γ.4. Άρθρο 16 [Περιεχόμενο και τύπος] ν. 2690/1999:

«1. Η διοικητική πράξη είναι έγγραφη, αναφέρει την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, φέρει δε χρονολογία, καθώς και υπογραφή του αρμόδιου οργάνου. Στην ατομική διοικητική πράξη αναφέρεται, επίσης, η τυχόν δυνατότητα άσκησης της, κατ’ άρθρο 25, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, προσφυγής, γίνεται δε μνεία του αρμόδιου για την εξέτασή της οργάνου, της προθεσμίας, καθώς και των συνεπειών παράλειψης της άσκησής της. Προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες πληροφορίες της υπηρεσίας δεν μπορεί να παραγάγει συνέπειες σε βάρος του προσφεύγοντος. Η παράλειψη αναφοράς των εφαρμοζόμενων διατάξεων, καθώς και των κατά τη δεύτερη περίοδο στοιχείων, δεν επάγεται ακυρότητα της πράξης.

2. Η ατομική διοικητική πράξη μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να είναι προφορική εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτήν σκοπού. Προς τούτο, επιτρέπεται, επίσης, η χρήση συμβόλων εφόσον οι αποδέκτες της πράξης έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν το περιεχόμενο της.

Γ.5. Άρθρο 17 [Αιτιολογία] παρ. 1 και 2 ν. 2690/1999:

«1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.

2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης.

Γ.6. Άρθρο 2 [Διαταγές] παρ. 1, 2 και 6 π.δ. 85/1987:

«1. Διαταγές είναι τα έγγραφα που εκδίδονται από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνονται στις υφιστάμενες τους Υπηρεσίες και το προσωπικό ή σ΄ άλλες Υπηρεσίες του Σώματος κατώτερου απ΄ αυτές διοικητικού κλιμακίου.

 2. Οι διαταγές διακρίνονται σε

α. Κανονιστικές.

β. Βασικές.

γ. Εγκύκλιες.

δ. Συνήθεις.

6. Συνήθεις διαταγές είναι αυτές που εκδίδονται από οποιαδήποτε Υπηρεσία και αφορούν επιμέρους θέματα, που απασχολούν μεμονωμένες Υπηρεσίες ή και το προσωπικό τους.

Γ.7. Άρθρο 16 [Αποφάσεις]  π.δ. 85/1987:

«1. Οι αποφάσεις είναι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται με εξουσιοδότηση νόμου ή Διατάγματος.

 2. Οι αποφάσεις κατά τη σύνταξη τους χωρίζονται :

α. Στο προοίμιο το οποίο αρχίζει με τη φράση <Έχοντας υπόψη> και περιλαμβάνει κατ’ αριθμητική σειρά όλες τις διατάξεις και τα άλλα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η απόφαση.

β. Στο σκεπτικό – αιτιολογικό , όταν προβλέπεται από διάταξη νόμου ή επιβάλλεται από το είδος της απόφασης.

γ. Στο διατακτικό το οποίο αρχίζει με τη λέξη <Αποφασίζουμε> και περιλαμβάνει την απόφαση που έχει ληφθεί, τον τόπο και τη χρονολογία έκδοσης της και την υπογραφή του εκδίδοντος αυτή.

 3.Για τη δημοσίευση ή όχι των αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.»

 

Δ. Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., ως θεματοφύλακας των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της Ειδικών Φρουρών και Αστυνομικών προερχομένων εξ αυτών, αναγκάζεται πολλές φορές να προσφύγει εγγράφως στη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία, για να ενημερώσει ή να ζητήσει την επίλυση προβλημάτων ή ακόμη και για να καταγγείλει περιπτώσεις αδράνειας, αδιαφορίας ή ακόμη και κακοδιοίκησης.

Στην εξεταζόμενη περίπτωση, επειδή η εκδοθείσα διαταγή για τις Γενικές Μεταθέσεις 2021, δεν πληροί καμία από τις ως άνω προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα ο διοικούμενος να αποστερείται τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος ακρόασης, με την υποβολή προσφυγής/αίτησης επανεξέτασης.

Σας καλούμε για την επανέκδοσή της, με πλήρη [κατά περίπτωση ενδιαφερομένου/διοικουμένου] αιτιολόγηση των μετακινήσεων που αποφάσισε το οικείο Συμβούλιο και την εκ νέου επίδοση αυτής στους διοικούμενους προς άσκηση των δικαιωμάτων τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ Β.                                              ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ε.

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis