Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
13:21 | 13/01/2020

Εξετάσεις για την εισαγωγή τριάντα (30) ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α), της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, της εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021. 

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α., της εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021, έχουν οι ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Έχουν συμπληρώσει, αφενός τρία (3) έτη στο βαθμό τους, αφετέρου το τριακοστό δεύτερο (32ο ) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο ) έτος, κατά την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.  

Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι αφενός μεν έχουν προαχθεί στο βαθμό τους προγενέστερα της 31/12/2017, αφετέρου δε έχουν γεννηθεί μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 01/01/1973 έως και την 31/12/1988.

(ii) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Επισημαίνεται ότι:

 Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α., έχουν και οι ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι τελούν σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι ανθυπαστυνόμοι «Υπηρεσίας Γραφείου» που θα επιτύχουν στις εξετάσεις, πριν κληθούν για φοίτηση στη Σχολή, να παραπεμφθούν στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985, για να αποφανθεί αν η υγεία τους, τους επιτρέπει ακινδύνως την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν κριθούν ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση.

 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Τ.Ε.Μ.Α. οι ανθυπαστυνόμοι που προήχθησαν, μέχρι την παραμονή των εξετάσεων, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3686/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Δικαίωμα εισαγωγής στο Τ.Ε.Μ.Α., καθ’ υπέρβαση του καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων, χωρίς εξετάσεις και άνευ προτάσεων ικανότητας, κατά την πρώτη μετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008, έχουν και οι Υπαστυνόμοι Β΄, που προήχθησαν στο βαθμό τους επ’ ανδραγαθία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.δ. 649/1970.

Επισημαίνεται ότι οι Υπαστυνόμοι Β΄, που προήχθησαν στο βαθμό τους ως αθλητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 1481/1984, δεν έχουν υποχρέωση φοίτησης στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 68 του ν. 4373/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 49) και εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. 

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά.

α) Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. α΄ της παρούσας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, οφείλουν να υποβάλουν προσωπικά στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι την 24/02/2020, Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α». Στην ίδια αίτηση δηλώνουν επίσης την επιθυμία τους να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις προς διαγωνισμό ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τουρκική και Αραβική.

β) Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. β΄ της παρούσας και επιθυμούν να εισαχθούν στο Τ.Ε.Μ.Α. (προαχθέντες επ’ ανδραγαθία ή ως αθλητές στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄), κατά την πρώτη μετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική περίοδο, πρέπει να υποβάλουν προσωπικά στις Υπηρεσίες τους, στον προαναφερόμενο χρόνο (24/02/2020), σχετική αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα «Δ».

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis