Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
17:49 | 29/01/2021

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο τροποποιούνται οι   διατάξεων του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 29) και του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α’ 94).

Δείτε ολόκληρο το Προεδρικό Διαταγμα:

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 24/1997 (Α’ 29)

1. Στο τέλος της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 24/1997, προστίθεται περ. ζ’ ως εξής:

«ζ. Μη προαγωγής Αστυνομικού Υποδιευθυντή, λόγω υποβολής σχετικής αίτησης.».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές που κρίνονται προακτέοι κατ’ εκλογή ή κατ’ αρχαιότητα και δεν έχουν συμπληρώσει είκοσι εννιά (29) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους των τακτικών κρίσεων στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., αίτηση, η οποία δεν ανακαλείται, για τη μη προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, μέχρι τις επόμενες τακτικές κρίσεις. Σε περίπτωση που υφίστανται κενές οργανικές θέσεις στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, αυτές πληρώνονται από ομοιόβαθμους αξιωματικούς νεότερούς τους, που κρίθηκαν προακτέοι στις κρίσεις του έτους αυτού.».

3. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 42 του π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές είκοσι εννέα (29) έτη, υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος.»

Άρθρο 2

Τροποποίηση του π.δ. 100/2003 (Α’ 94)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι ανώτατοι και οι ανώτεροι Αξιωματικοί δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης από 1 μέχρι και 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, το αργότερο μέχρι 30 Δεκεμβρίου. Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές που υποβάλουν αίτηση για τη μη προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό μέχρι τις επόμενες τακτικές κρίσεις, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του π.δ. 24/1997, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, εντός της οριζόμενης στο προαναφερόμενο άρθρο προθεσμίας. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού το αργότερο μέχρι 10 Ιανουαρίου. Οι νεοπροαγόμενοι Αστυνόμοι Α’, οι οποίοι προάγονται στον εν λόγω βαθμό, πριν την κοινοποίηση των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης εντός δεκαπενθημέρου από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προαγωγής τους.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, όπως ισχύει, προστίθεται περ. κδ’, ως ακολούθως:

«κδ. Όταν Αστυνομικός Υποδιευθυντής παρέμεινε στον ίδιο βαθμό κατόπιν υποβολής αίτησής του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997 και νεότερός του, ο οποίος προήχθη στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, τοποθετήθηκε Διοικητής ή Διευθυντής της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ή σε Υπηρεσία ιεραρχικά προϊστάμενη αυτής. Στην περίπτωση αυτή, δύναται κατόπιν αίτησής του ή με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, να μετατίθεται σε Υπηρεσία άλλης περιοχής μετάθεσης, κατά προτίμηση όμορης, εντός της ίδιας Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, σε Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, ή σε άλλη αυτοτελή Υπηρεσία που εδρεύει στην περιφέρειά της, αλλά δεν υπάγεται σε αυτή. Για τις Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως άνω μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην περιφέρειά τους».

Άρθρο 3

Μεταβατική διάταξη

Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές οι οποίοι δεν επιθυμούν να προαχθούν στον επόμενο βαθμό κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2021, δύνανται να υποβάλουν την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, όπως αυτή αντικαθίσταται με το άρθρο 1 του παρόντος, μέχρι την έναρξη των τακτικών κρίσεων. Κατά την ίδια προθεσμία δύνανται να υποβάλουν και την αίτηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

O Yπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis