Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
14:54 | 23/11/2020

1.     Με το Ν.Δ. 4019/11-11-1959 (ΦΕΚ 248 τ.Α’ από 12/11/1959), συστάθηκε αυτοτελής Κλάδος Υγείας και με τις διατάξεις του Ν. 3655/03-04-2008 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄ από 03/04/2008)  εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Επισημαίνεται ότι, ο Κλάδος Υγείας όπως προκύπτει και από τις καταστατικές του διατάξεις συνδυαστικά με τον Ν.3655/2008, λειτουργεί ως συμπληρωματικός φορέας του ΕΟΠΥΥ.

2.     Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/06/2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), αποφασίστηκε ότι στον Κλάδο Υγείας υπάγεται πλέον υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων καθώς και οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών τους.

3.     Μετά την ισχύ του Ν.4472/2017 ο υπολογισμός των τακτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του Ταμείου, υπολογίζεται σε ποσοστό 1,5% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών τους.

4.     Ο Κλάδος Υγείας αρχικά, κάλυπτε τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων του στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ενώ χορηγούσε επίδομα τοκετού ύψους 500 ευρώ για μονή κύηση κ.ο.κ..

5.     Με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/06/2019 ΥπουργικήςΑπόφασης  (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), επανακαθορίστηκαν οι υφιστάμενες παροχές του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ενώ παράλληλα χορηγήθηκαν νέες.

Ειδικότερα :

·       Αυξήθηκε το επίδομα τοκετού από 500 σε 700 ευρώ για κάθε τέκνο που γεννιέται μετά την 03-07-2019 μεφυσιολογικό τοκετό αλλά και στις περιπτώσεις καισαρικής τομής.

·       Αποζημίωνεται το  ποσοστό  συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου (διαφορά γενοσήμου και πρωτοτύπου).

·       Χορηγείται νέα ειδική οικονομική παροχή στην περίπτωση απώλειας ζωήςγια οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων με ποσά που διαμορφώνονται από 2.000 έως 4.000 ευρώ, αναλόγως την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος. Η νέα ειδική οικονομική παροχή χορηγείται και στην περίπτωση αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των 4.000 ευρώ.

6.     Ο Κλάδος Υγείας ακολουθώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση – διενέργεια νέας Αναλογιστικής Μελέτης με διτό σκοπό. Αφενός να ελεγθούν τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τις νέες αλλά και τις τροποποιημένες παροχές του, τα οποία θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμότητά του και αφετέρου να εξεταστούν :

·        το ενδεχόμενο προαιρετικής ένταξης και άλλων ασφαλισμένων προερχομένων από την τέως Ελληνική Χωροφυλακή

·       η τυχόν μείωση μηνιαίας εισφοράς

·       σενάρια για τη χορήγηση νέων παροχών.

 7. Προτεραιότητα του Κλάδου Υγείας αποτελεί η αξιοποίηση στο μέγιστο  των δυνατοτήτων του ώστε να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της εποχής πάντα προς όφελος των ασφαλισμένων του  (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επέκταση Συμβάσεων με Φαρμακευτικούς Συλλόγους, μείωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας στο Ταμείο και γραφειοκρατίας). Παράλληλα, αξιοποιώντας τα επιστημονικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, προβαίνει σε εκείνες τις  απαραίτητες  ενέργειες που θα ικανοποιήσουν  το σύνολο των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους σε επίπεδο παροχών με κύρια πάντα μέριμνα την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

    Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

          Ταξίαρχος

            

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis