Get the Flash Player to see this rotator.
Αρχική arrow DownLoads

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Συνολικά 7 καταχωρήσεις
Π.Δ.26/2013 - Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού λειτουργίας Υγειονομικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ
.pdf (Κωδικοποιημένο Κείμενο)

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 204)

Σχόλια
Οι διατάξεις του Π.Δ.26/2013 ενσωματώθηκαν στο π.δ. 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 204)

Έκδοση: Φ.Ε.Κ. Α΄- 60/07.03.2013 | manager | Λήψεις: 1414 | Προβολές: 2460 |
Π.Δ. 584/85 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
.pdf (Κωδικοποιημένο Κείμενο)

Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των : Π.Δ 137/86 , Π.Δ 161/88, Π.Δ 537/89, Π.Δ 16/1995, Π.Δ 34/1996, Π.Δ.95/2008, Π.Δ.80/2011, Π.Δ.108/2012, π.δ.26/2013.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ
10.03.2013: Ενημερώθηκαν οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Π.Δ.26/2013
13.10.2012: Ενημερώθηκαν οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Π.Δ.108/2012
15.09.2011: Ενημερώθηκαν οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Π.Δ.80/2011
01.04.2011: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις του Π.Δ.95/2008 (δεν είχαν τεθεί εκ παραδρομής)

Έκδοση: ΦΕΚ-Α 204/9.12.1985 | manager | Λήψεις: 1997 | Προβολές: 8136 |
Υ.Α.8517/4/7-ξδ /2011 - Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου...
.pdf (Φ.Ε.Κ.)

Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία και διασφάλιση του απορρήτου των αποτελεσμάτων.

Σχόλιο

Η Υπ΄αριθ. 8517/4/42-δ΄ από 10-2-2009 Υπουργική Απόφαση ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Έκδοση: ΦΕΚ Β-2545/07.11.2011 | manager | Λήψεις: 3051 | Προβολές: 5540 |
Π.Δ.80/2011 - Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού.
.pdf (Φ.Ε.Κ.)

Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού.

Σχόλια
Το Π.Δ.80/2011 τροποποιεί διατάξεις των  Π.Δ.584/1985 , π.δ. 352/1995 (Α΄ 187) και π.δ. 319/1995 (Α΄ 174). Οι τροποποιήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί σε αυτά.

Έκδοση: (Φ.Ε.Κ. Α΄- 196/08.09.2011) | manager | Λήψεις: 1499 | Προβολές: 2797 |
ΝΟΜΟΣ 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008) Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας ...
.pdf (Κωδικοποιημένο Κείμενο)

Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
Στον Ν.3731/2008 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του:Ν.3938/2011, Ν.3979/2011.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

16.08.2011:Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του  Ν.3979/2011

07.04.2011:Ενημέρωση του άρθρου 30 με τις τροποποιήσεις του Ν.3938/2011


Ενδιαφέροντα Σημεία
Άρθρο 30
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων

- Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

- Σε περίπτωση νοσηλείας στρατιωτικού, αστυνομικού,  συνοριακού-φύλακα, ειδικού φρουρού,  σε μονάδα εντατικής θεραπείας, συνεπεία σοβαρού τραυματισμού κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και ένεκα αυτής, το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής, μέχρι εξήντα (60) ημερών, στον τόπο του νοσηλευτικού ιδρύματος ή πλησίον αυτού, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δύο μελών της οικογένειας του παθόντος. Αν ο τραυματισμός κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία, σύμφωνα με αιτιολογημένη γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, ή προκάλεσε αναπηρία τουλάχιστον 80% στον παθόντα, το Δημόσιο καλύπτει τα ως άνω έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε ένα μέλος της οικογένειάς του για όσο χρόνο ο παθών νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Έκδοση: ΦΕΚ 263/Α'/23.12.2008 | manager | Λήψεις: 734 | Προβολές: 4808 |
Π.Δ.45/2008 (ΦΕΚ A 73/30.4.2008) Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ιατρικός έλεγχος προσωπικού - επιμόρφωση του ένστολου προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσίες που υπηρετεί, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει όσον αφορά την υγεία και την ασφάλειά του - ειδική υπηρεσιακή εξάρτυση, κατάλληλη για την προστασία του από επιθέσεις με αντικείμενα - Φρουρές - Περιπολίες – Ενέδρες – Κατοπτεύσεις - Συνοδείες -Σκοποί τροχαίας κίνησης – Οδηγοί δικύκλων -Υπηρεσία ασφαλείας -Φρούρηση – μεταγωγές κρατουμένων - Εκτέλεση υπηρεσίας σε χώρους  υγειονομικής ταφής απορριμμάτων -Υπηρεσιακά οχήματα -  Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού -Κτήρια - Εκπαιδευτικές βολές - Εφαρμογή μέτρων - Έλεγχος

Έκδοση: ΦΕΚ A 73/30.4.2008 | manager | Λήψεις: 1553 | Προβολές: 4758 |
Υ.A. Φ.700/ΑΔ218421/Σ.560/2010 - Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία...

Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, και στους μόνιμους κατοίκους των νήσων Σαμοθράκη, Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Καστελόριζο, Ψαρά, Ηράκλεια, Δονούσα, Κουφονήσια, Σχοινούσα, Κέρος, Γαύδος, Σίκινος,Κίμωλος, Φολέγανδρος, Σκύρος, Φούρνοι, Οινούσσες, θύμαινα, Λειψοί, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Αρκοί, Φαρμακονήσι, Αμοργός, Ανάφη.

Έκδοση: Φ.Ε.Κ. Β΄- 1357/01.09.2010 | manager | Λήψεις: 601 | Προβολές: 2406 |
Powered by IOS Downloads for Elxis CMS
Copyright © 2008-2014 Is Open Source. All rights reserved.

Login

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Νομοθεσία - Νέες Καταχωρήσεις