Get the Flash Player to see this rotator.
Αρχική arrow Αρθρογραφία arrow ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ) (2004)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ) (2004)

PoliceNET
Τετάρτη, 05 Μάιος 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ'
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΤΑΜΕΙΑ
Γ Ε Ν Ι Κ Α
1. Οι αστυνομικοί είναι ασφαλισμένοι σε ταμεία αλληλοβοηθείας που χορηγούν εφάπαξ και επικουρικά ταμεία που χορηγούν μέρισμα. Τα ταμεία αλληλοβοηθείας που χορηγούν εφάπαξ είναι τα:
(α) Ταμείο Αλληλοβοηθείας Αστυνομίας Τ.Α.ΑΣ. για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην Χωροφυλακής,
(β) Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Ε.Τ.Υ.Α.Π. για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και
(γ) Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων Τ.Π.Δ.Υ. για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων κα ι για όλους τους Αστυνομικούς που εντάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία μετά την 1-1-1993 (οι οποίοι εντάχθηκαν στα ταμεία της πρώην Χωροφυλακής), με την προϋπόθεση ότι ζήτησαν την  ένταξή τους στο Τ.Π.Δ.Υ. και έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της  προϋπηρεσίας των.
Τα επικουρικά ταμεία που χορηγούν μέρισμα είναι τα:
(α)Το Μ.Τ.Σ. χορηγεί στους μετόχους του (α) προικοδότηση για τα θήλεα τέκνα αυτών γεννηθέντα μέχρι Φεβρουάριο. 1983 και
(β) βοήθημα οικογενειακής αυτοτέλειας για τα τέκνα (άρρενα και  θήλεα) γεννηθέντα από Μάρτιο 1983 και εντεύθεν. Η προικοδότηση χορηγείται όταν το κορίτσι παντρευτεί ή συμπληρώσει το 25ο  έτος της ηλικίας του. Το βοήθημα οικογενειακής αυτοτέλειας χορηγείται στο ασφαλισμένο τέκνο ( αγόρι ή κορίτσι) μετά την συμπλήρωση του 18ου  έτους της ηλικίας του.
Το Ε. Τ. Υ .Α.Π. δια του Κλάδου Υγείας που υπάγεται σ' αυτό καλύπτει την δαπάνη των φαρμάκων που χρεώνει το Δημόσιο, τμήμα των νοσηλίων και χορηγεί βοήθημα τοκετού.


Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Α    Ι     ΤΑΜΕΙΑ   ΠΟΥ  ΧΟΡΗΓΟΥΝ       ΕΦ'ΑΠΑΞ

1.   ΤΑΜΕΙΟ   ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Τ.Α. ΑΣ.)
(Βουλής 16-Τ.Κ. 105 63-Αθήνα - τηλ. 2103238195 - 21 03235090. φαξ 2103310991)

Το Τ.Α.ΑΣ. χορηγεί στους μετόχους του εφάπαξ και δάνεια.

Α'   Ε Φ Α Π Α Ξ

1) Υπολογισμός του εφάπαξ για τους καταταγέντες έως 31-12-1992
Το εφάπαξ στο ανωτέρω ταμείο υπολογίζεται ως ακολούθως:
Αθροίζουμε τον βασικό μισθό (μισθολογικό) και το επίδομα χρόνου και προσθέτουμε 317€. Το συνολικό άθροισμα πολλαπλασιάζουμε με το 92% που είναι η σημερινή απόδοση του ταμείου, το δε γινόμενο το πολλαπλασιάζουμε με τους μήνες ασφάλισης και το διαιρούμε δια 12 (χρόνος ασφάλισης είναι η πραγματική υπηρεσία χωρίς στρατό και μάχιμα).
Η προσαύξηση του τελευταίου ποσού στα 317 € επί του μέχρι πρόσφατα ισχύοντος 270€ (αντίστοιχο των 92.000 δρχ.) έγινε με την 614 από 27-2-2004 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.ΑΣ.    ¬

Παράδειγμα:
Αστυφύλακας με 31 έτη πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνει καταληκτικό  μισθολογικό βαθμό του ½  Α/Δ. Β.Μ. 980 € + Ε.Χ. 60 % 588 + 317 % = 1.885 x 92 % = 1. 734,2 € x 372 = 645.122,4 : 12 % = 53.760,2 €.


l) Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες: από 1-1-1993
Για τους καταταγέντες από 1-1-1993 και μετά ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, με τη μόνη διαφορά ότι λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των αποδοχών.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό. φορολογικής ενημερότητας. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο Ε. Τ .Ε.Χ. για υπόλοιπο δανείου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο Ε. Τ .Ε.Χ. για υπόλοιπο δανείου.

Κρατήσεις εφάπαξ.
1. Το χορηγούμενο εφάπαξ είναι αφορολόγητο.
2. Το εφάπαξ (μικτό) συντρεχούσης περίπτωσης υπόκειται στις εξής κρατήσεις:
α) Πάγια κράτηση διαφοράς εξαμήνου μισθολογικής εξέλιξης βαθμού εξόδου.
β) Πάγια κράτηση διαφοράς δωδεκαμήνου προηγούμενης μισθολογικής
εξέλιξης [Απόφαση Φ.7125617-5-01(φεκ 574/16-5-01 τ.Β') κ' απόφαση Φ.30218/24493/1151 /24-11-03( φεκ.1795/3-12-03 τ.Β') Υ .Ε.υκΑ]
γ) Υπόλοιπο δανείου στο Ε.Τ.ΕΧ.
δ) Υπόλοιπο δανείου στο Τ .Α.ΑΣ.
ε) 3/4 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από στεγαστικό δάνειο, λόγω λήξης αποδεσμευτικού.
στ) Οφειλή στη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού ή σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή γενικά στο Δημόσιo.
ζ) Οφειλή στο Τ .Α.ΑΣ. για μη κ αταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
η) Διαφορά 3ετίας πάγιες κρατήσεις στα αυξανόμενα επιδόματα εξομάλυνσης – ειδικών  συνθηκών σε 317 ,00 από 269,99 €.
θ) Φόρος 20% επί χορηγηθέντων τόκων.
3. Το εφάπαξ (Πληρωτέο) υπόκειται σε κράτηση προμήθειας από Ε.Τ.Ε. σε ποσοστό 1 ‰, με ελάχιστο 2,93 €.

Β' Δ Α Ν Ε Ι Α    !,
Το Τ.Α.ΑΣ. χορηγεί στους μετόχους του προσωπικό δάνειο ίσο με 3 ακαθάριστους μισθούς (εκτός υπερωριών και πενθημέρου) με επιτόκιο  8 % ετησίως, το οποίο επιβαρύνεται με 3,6% χαρτόσημο επί του κεφαλαίου και. 0,1 % ως προμήθεια τράπεζας, συν τα έξοδα τραπέζης, το οποίο εξοφλείται, σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.   
Για Αστυνομικούς 5 έως 10 ετών ασφάλισης το ανωτέρω δάνειο ανέρχεται σε 2 ακαθάριστους μισθούς..   
Για να χορηγηθεί δάνειο σε μέτοχο του ταμείου δεν πρέπει αυτός να οφείλει δάνειο και σε περισσότερα του ενός ασφαλιστικά ταμεία (Ε. Τ . Ε . Χ . ή Μ.Τ.Σ. ή Τ.Π.Δ.Υ.).
Δάνειο χορηγείται αποκλειστικά για αντιμετώπιση εξόδων γάμου τοκετού, βαριάς ασθένειας, θανάτου, επιβεβλημένης ιατρικώς λουτροθεραπείας, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης ( εγκατάλειψη οικείας λόγω σεισμού, έξωση, αναπόφευκτη επισκευή). Οι ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να αφορούν τον ασφαλισμένο ή συντηρούμενο από αυτόν μέλος της δικής του οικογένειας ή προκειμένου περί άγαμου της πατρικής οικογένειας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  :
Τα δικαιολογητικά χορήγησης του δανείου προβλέπονται από την εγκύκλιο υπ' αριθ. 8067/57/2Α από 23-11-1999 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης η οποία βρίσκεται σε κάθε υπηρεσία, με τη προσθήκη και φ/ο του προσωρινού δελτίου ταυτότητος.

Κρατήσεις για χορήγηση δανείων.
1. Το επιτόκιο χορήγησης δανείων του Τ.Α.ΑΣ. από 1-8-2001 είναι 8% και η απόδοση για το ταμείο, μετά την απόδοση του φόρου 35%, είναι 5,2%.
2. Ο μέτοχος με τη λήψη του δανείου επιβαρύνεται με κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του ληφθέντος δανείου και των τόκων, καθώς επίσης
και 1 ‰ για προμήθεια και ταχυδρομικά έξοδα της τράπεζας.


2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Ε.Τ.Υ.Α.Π.)

Βερανζέρου 48 - Τ.Κ. 104 38 - Αθήνα - τηλ. 2105222172 , φαξ 2105241017-2105202761
Το Ε.Τ.Υ.Α.Π. χορηγεί στους μετόχους του εφάπαξ και δάνεια.

Α' Ε Φ Α Π Α Ξ

1) Υπολογισμός  εφάπαξ. για καταταγέντες έως 31 - 12- 1992
Το εφάπαξ στο ανωτέρω ταμείο υπολογίζεται ως ακολούθως:
Αθροίζουμε τον βασικό μισθό (μισθολογικό) και το 1/5 του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας επί συντελεστή 0,0920 και το γινόμενο με τους συνολικούς μήνες ασφάλισης στο ταμείο. (Έχουν καταβληθεί εισφορές (Αρθ.2 Π.Δ.39/2003)

Παράδειγμα:
Αστυφύλακας με 31 έτη πραγματική υπηρεσία (εκτός στρατό - μάχιμα¬ Κονδύλη-σχολή αστυφυλάκων) έχει καταληκτικό μισθολογικό βαθμό ½  Α/Δ και λαμβάνει: Β.Μ. 980 € + 1/5 Ε.Χ. 60 % : 588 € = 117,6 € = 1097,6 x 0,0920=100,979 x 372 μήνες (31 x 12) = 37.564,24 €

2. Υπολογισμός του εφάπαξ για τους καταταγέντες  από 1-1-1993
Για τους καταταγέντες από 1-1-1993 κα ι μετά ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, με τη μόνη διαφορά ότι λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των αποδοχών.
κρατήσεις επί του εφάπαξ.
1. Το χορηγούμενο εφάπαξ είναι αφορολόγητο.
2. Το εφάπαξ (μικτό) συντρεχούσης περιπτώσεως υπόκειται στις εξής κρατήσεις:
α) Πάγια κράτηση διαφοράς εξαμήνου μισθολογικής εξέλιξης βαθμού εξόδου.
β) 314 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από στεγαστικό δάνειο, λόγω μη λήψης αποδεσμευτικού.
γ) Φόρος 20% επί χορηγηθέντων τόκων.

3. Το εφάπαξ (πληρωτέο) υπόκειται σε κράτηση προμήθειας από Ε. Τ .Ε. σε ποσοστό 1 ‰, με ελάχιστο 2,93 €.

Α π α ι τ ο ύ μ εν α   δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο    του    Κράτους    και πιστοποιητικό    φορολογικής ενημερότητας. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο Μ.Τ.Π.Υ. για υπόλοιπο δανείου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης και
πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο Μ.Τ.Π.Υ  για υπόλοιπο δανείου.
Β'   Δ Α Ν Ε Ι Α._
Το Ε.Τ.Υ.Α.Π. χορηγεί στους μετόχους του προσωπικό δάνειο ίσο με 1.500 € με επιτόκιο 4% ετησίως, το οποίο επιβαρύνεται με 3,6% χαρτόσημο επί του κεφαλαίου και 0,1 % ως προμήθεια τράπεζας, συν τα έξοδα τραπέζης. το οποίο εξοφλείται σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Δάνειο χορηγείται αποκλειστικά για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1 ) Υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο αναγράφεται ότι ο αιτών είναι εν ενεργεία αστυνομικός ασφαλισμένος στο Ε.Τ.Υ.Α.Π. και έχει προϋπηρεσία πάνω  από δέκα χρόνια.
2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη εκτάκτων αναγκών  του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του
3) Τοκοχρεολύσιο στο οποίο να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου (υπόδειγμα υπάρχει στις υπηρεσίες).
Κρατήσεις επί των Δανείων:
Ο μέτοχος με τη λήψη του δανείου επιβαρύνεται με κρατήσεις χαρτοσήμου 3.6 % επί του ληφθέντος δανείου και των τόκων καθώς επίσης και 1‰ για προμήθεια και ταχυδρομικά έξοδα της τράπεζας.


3. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Τ. Π. Δ. Υ.)
Σταδίου 31 - Τ.Κ. 105 59 - Αθήνα - τηλ. 21 03241529-φαξ 2103213761-2105202761

Το Τ.Π.Δ.Υ. χορηγεί στους μετόχους του εφάπαξ.

1) Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες έως 31-12-1992

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η προβλεπόμενη από τις καταστατικές δια τάξεις του Τ .Π.Δ.Υ. υπολογίζεται επί των τακτικών  μηνιαίων αποδοχών και μέχρι του ποσού των 2055 €. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού εργασίας κα ι Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του Β.Μ. και το Ε.Χ. υπηρεσίας και της τυχόν υπάρχουσας Α.Τ.Α.. των επιδομάτων εορτών και αδείας και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών.
2.εδάφιο Α'.
Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-92 το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται  από το Τ.Π.Δ.Υ. υπολογίζεται  ως εξής: Για τα πρώτα 33 € των αποδοχών αντιστοιχεί εφάπαξ βοήθημα 2025 €. Το υπόλοιπο ποσό πολλαπλασιάζεται με συντελεστή  12.
Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται  με συντελεστή 216,63% και το τελικό άθροισμα διαιρείται με 420 (35 έτη).
Το δικαιούμενο εφάπαξ προκύπτει  από το πολλαπλασιασμό του ανωτέρω ποσού επί τους μήνες ασφάλισης του αποχωρούντος υπαλλήλου.
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων  αποδοχών (B.Μ. + Ε.Χ. + Α Τ Α που τυχόν υπάρχει και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας), που έλαβε  ο ασφαλισμένος κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου του έτους εξόδου από την υπηρεσία., επί των οποίου παρακρατήθηκαν  ασφαλιστικές  εισφορές υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ., δια του αριθμού 70.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί λιγότερο από 5 έτη, για τον υπολογισμό του Μέσoυ Όρου 5ετίας θα λαμβάνεται υπόψη ο Μέσoς Όρος της 5ετίας ομοιοβάθμου του.

Το εφάπαξ βοήθημα των αποχωρούντων ασφαλισμένων με 28 χρόνια ασφάλισης και άνω δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που έλαβαν οι εξελθόντες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύοντος του παρόντος νόμου (12-2-2004) ασφαλισμένοι της αυτής κατηγορίας και με τα ίδια χρόνια ασφάλισης, υπολογιζόμενου επί των αποδοχών μέχρι του ορίου των 2055 €.
Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους οι οποίοι αποχωρούν είτε πρόωρα από την υπηρεσία λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας είτε λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τους δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.
Β. Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά τη 1-1- ¬93 η εισφορά και το εφάπαξ υπολογίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με ενιαίο τρόπο στα άρθρα 37 και 38 του Ν. 2084/92 (εισφορά 4% - ίδιος τρόπος υπολογισμού) (παρ.4 αρθ.21 Ν.3232Ι2004(φεκ.48Α')).
Παράδειγμα:
Αστυφύλακας με 30 έτη πραγματική υπηρεσία (εκτός στρατό -μάχιμα- Κοvδύλη¬σχολή αστυφυλάκων) έχει καταληκτικό μισθολογικό βαθμό Α/Υ. Για τον
υπολογισμό του μισθού ασφάλισης σύμφωνα με τα ισχύοντα τα 5 προηγούμενα ημερολογιακά έτη του έτους που αποχωρεί έστω ότι συγκεντρώνουν ποσό 1000 € με χρόνο ασφάλισης 360 μήνες, τότε:
Για τα 73 €    εφάπαξ    2025 €
Για τα 927 € χ 12    εφάπαξ    + 11124 €
Άθροισμα:    13.149 €

13.149 € x 216,63 %    + 28.484,68 €
Σύνολο:    41.633,68 €
41.633.68 € : 420 = 99,13 € μηνιαίο εφάπαξ.
99,13 € χ 360 = 35.686,80 € εφάπαξ βοήθημα.
Στην Ομοσπονδία υπάρχει πρόγραμμα που υπολογίζει το εφάπαξ του ταμείου με την υποβαλλόμενη αίτηση.

1) Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες από 1-1-1993
Για τους καταταγέντες από 1-1-1993 και μετά ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, με τη μόνη διαφορά ότι λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των αποδοχών,
Κρατήσεις επί του εφάπαξ
Το χορηγούμενο εφάπαξ από το Τ.Π.Δ.Υ. δεν υπόκειται σε ουδεμία κράτηση και είναι αφορολόγητο.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και φ/ο προσωρινού δελτίου ταυτότητος. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγ αφο Μ.Τ.Π.Υ. για υπόλοιπο δανείου, ή έγγραφο Ε.Τ.Υ.Α.Π. για υπόλοιπο δανείου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς και φ/ο προσωρινού δελτίου ταυτότητος. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο Μ.Τ.Π.Υ. για υπόλοιπο δανείου, ή έγγραφο Ε.Τ.Υ.Α.Π. για υπόλοιπο δανείου.


ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑ
.1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
( Ε. Τ. Ε. Χ. )
Βερανζέρου 13 - Τ.Κ. 106 17 - Αθήνα - τηλ. 2103829839 . φαξ 2103819059 www.eteh.gr e-mail: eteh@forthnet.gr
Το Ε.Τ.Ε.Χ. χορηγεί στους μετόχους του μηνιαίο μέρισμα, δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις.
Α'  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1)  Υπολογισμός μερίσματος για τους καταταγέντες έως  31-12-1992.
Το μέρισμα που χορηγεί το Ε.Τ.Ε.Χ. είναι συνάρτηση του αριθμού μεριδίων του μισθολογικού βαθμού επί τα έτη ασφάλισης επί την τιμή του μεριδίου.
Τα έτη ασφάλισης είναι πάντα ακέραιος αριθμός, σε περίπτωση ασφάλισης πέραν των έξι μηνών λογίζεται πλήρες έτος και σε λιγότερο των έξι μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στα έτη ασφάλισης μπορεί να προστεθεί η προϋπηρεσία της σχολής αστυφυλάκων και η στρατιωτική θητεία, με την προϋπόθεση καταβολής των αντιστοίχων εισφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η παρ.3 αρθ.21 Ν.3232/2004.
Παράδειγμα:
Αστυφύλακας με 31 έτη πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνει καταληκτικό μισθολογικό βαθμό του ½ Α/Δ  51 μερίδια  X 0,08521257 € Χ 31 έτη = 134,72 €
Πίνακας _μεριδίων κατά μισθολογικό _βαθμό.
ΒΑΘΜΟΣ                                                   ΜΕΡΙΔΙΑ
Α' /.Γ.Ε.ΕΘ.Α.    63
2/3 Α' /Γ.Ε.ΕΘ.Α    62
ΑΡΧΗΓΟΣ                                                                    60
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘ/ΤΗΣ ΣΤΡ Α ΤΟΥ    60
2/3 ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘ. ΣΤΡΑΤ    59,33
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ                                                      58
2/3 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ    57,33
1/3 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ    56,66
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    56,00
2/3 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ    55,33
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ    54,00
2/3 ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ    53,33
1/3 ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ    52,66
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    52,00
2/3 ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ    51,33
1/2 ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ    51
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ    50,00
2/3 ΑΣΤΥΝ. YΠOΔ/NTH    49,33
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'    48,00
2/3 ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α'    46,66
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β'    44,00
2/3 ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β'    43,33
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'    42,00
2/3 ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α'    41,33
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β'    40,00
2/3 ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β'    39,33
1/2 ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β'    39,00
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ                                             38
2/3 ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ    36,66
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ                                                        34
2/3  ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ    33,33
ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ                                                  32
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ                                                       30
Η τιμή του μεριδίου αντιστοιχεί σήμερα σε 0,08521257 €.( Που θα προκύψει με την αναμενόμενη αύξηση 5% για το έτος 2004 - Μέχρι σήμερα είναι 0,081155 € ).

l) Υπολογισμός μερίσματος για τους καταταγέντες από 1-1-1993
Από 1-1-1993 και μετά το μέρισμα υπολογίζεται με το γινόμενο του συνόλου των αποδοχών επί ποσοστό 20 %.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση μερίσματος λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα χορήγηση μερίσματος λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Κρατήσεις
Στο χορηγούμενο μέρισμα του ΕΤΕΧ γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις :
Φόρος 5% από 0-171  € , ο οποίος προσαυξάνεται κατά 10 % για μέρισμα από 171-341 € και άνω. Έτσι για τον μερισματούχο που λαμβάνει μέρισμα 341 € γίνεται παρακράτηση φόρου 25,55 €.

Β.  Δ Α Ν Ε Ι Α
Το Ε.Τ.Ε.Χ. χορηγεί στους μετόχους του ( με δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία) προσωπικό δάνειο ίσο με 3 ακαθάριστους μισθούς (εκτός υπερωριών ) και πενθημέρου) με επιτόκιο 8% ετησίως, το οποίο επιβαρύνεται με 3,6 % χαρτόσημο επί του κεφαλαίου, προμήθεια τράπεζας και υπέρ Ο.Γ.Α 1 τοις χιλίοις, το οποίο εξοφλείται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για να χορηγηθεί δάνειο σε μέτοχο του ταμείου δεν πρέπει αυτός να οφείλει δάνειο και σε περισσότερα του ενός ασφαλιστικά ταμεία (Τ.Α.ΑΣ ή Μ.Τ.Σ ή Τ.Π.Δ.Υ)
Δεν χορηγείται νέο δάνειο πριν από την εξόφληση του παλαιού.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας οικογενειακής ανάγκης η οποία διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου επιτρέπεται η χορήγηση συμπληρωματικού δανείου ίσο με το ποσό που δικαιούται ανεξαρτήτως οφειλών του με προηγούμενο δάνειο.
Τα δικαιολογητικά χορήγησης του δανείου προβλέπονται από την εγκύκλιο υπ΄αριθμ. 8017/11/7γ από 22-8-2000 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης η οποία βρίσκεται σε κάθε υπηρεσία.


Προϋποθέσεις χορήγησης Δανείου
1.- Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τουλάχιστον 10ετή ασφάλιση στο Ταμείο. Ο χρόνος ασφάλισης αρχίζει, για όσους αποφοίτησαν από την Σχολή Αστυφυλάκων από την ημερομηνία ονομασίας των ως Αστυφύλακες και για όσους αποφοίτησαν από τις σχολές Αρχιφυλάκων ή Αξιωματικών και προέρχονται από ιδιώτες από τον χρόνο κατάταξής τους.

2. α) Επιτρέπεται να υπάρχει οφειλή και άλλου δανείου, σε ένα ακόμα κατ' ανώτατο όριο, ασφαλιστικό Ταμείο (Τ. Α. ΑΣ. ή Μ. Τ .Σ.)
β) Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέου δανείου πριν από την εξόφληση από τον δανειoδoτoύμενo του δανείου που του χορηγήθηκε κατά το παρελθόν.
γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας οικονομικής ανάγκης του δανειολήπτη, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί διαφορετικά, επιτρέπεται μετά την διαπίστωση της ανάγκης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου η χορήγηση συμπληρωματικού δανείου μέχρι ποσού ίσου με το 50% του ποσού που δικαιούται ο δανειοδοτούμενος από το Ταμείο ανεξαιρέτως οφειλών του από προηγούμενα δάνεια.
Όροι χορήγησης δανείου
1. Το δάνειο χορηγείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και η είσπραξή του γίνεται για τους διαμένοντες στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς μόνον από το Κεντρικό κατάστημα Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Αιόλου & Σοφοκλέους), για τους διαμένοντες στην Θεσ/νίκη από το Κεντρικό κατάστημα της ίδιας Τράπεζας (Ίωνος & Δραγούμη), ενώ για του διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα από το κατάστημα Εμπορικής Τράπεζας που θα δηλώσουν στην αίτησή τους.
2. Η εξόφληση του δανείου γίνεται σε 36 μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις, πού θα παρακρατούνται από την μισθοδοσία με πρώτη δόση δύο (2) μήνες μετά την χορήγηση του δανείου. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί την εξόφληση του δανείου νωρίτερα, δύναται μετά από επικοινωνία με το λογιστήριο του Ταμείου, να εξοφλήσει το ποσό σε οποιοδήποτε κατάστημα Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος και ν' αποστείλει στο Ταμείο το γραμμάτιο εισπράξεως.
3. Σε περίπτωση απόλυσης από το Σώμα, προ της εξοφλήσεως του δανείου, το υπόλοιπο της οφειλής κρατείται εξ' ολοκλήρου από το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται να λάβει από το Τ. Α. ΑΣ.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. δεν χορηγείται δάνειο σε ενδιαφερόμενο όταν το υπόλοιπο του μηνιαίου μισθού του λόγω άλλων οφειλών είναι μικρότερο των 500 €.

Κρατήσεις επί των Δανείων
Ο μέτοχος με τη λήψη του δανείου επιβαρύνεται με κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του ληφθέντος δανείου και των τόκων καθώς επίσης και 1/%0 για προμήθεια και ταχυδρομικά έξοδα της τράπεζας.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Το Ε.Τ.Ε.Χ. χορηγεί στους μετόχους του οικονομική ενίσχυση λόγω ένδειας ή ασθενείας ή θανάτου με τα κάτωθι ποσά κατά βαθμό:

ΜIΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ    ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΓΚΗΣ    ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΜΗ ΔΙΑΤ/ΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΔΙΑΤ/ΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΜΗ ΔΙΑΤ/ΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΔΙΑΤ/ΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    2.074,83    2.548,00    2.773,29    3.410,12
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    2.074,83    2.548,00    2.773,29    3.410,12
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ    2.074,83    2.548,00    2.773,29    3.410,12
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ    1.910,50    2.403,52    2.547,33    3.204,70
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ    1.910,50    2.403,52    2.547,33    3.204,70
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄    1.910,50    2.403,52    2.547,33    3.204,70
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄    1.766,69    2.239,17    2.341,89    2.978,72
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄    1.766,69    2.239,17    2.341,89    2.978,72
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄    1.766,69    2.239,17    2.341,89    2.978,72
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ    1.602,34    1.910,50    2.136,40    2.547,33
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ    1.602,34    1.910,50    2.136,40    2.547,33
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ    1.602,34    1.910,50    2.136,40    2.547,33


Δ.   Δικαιολογητικά χορήγησης.

Ι.  Μερίσματος

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου . (Υπόδειγμα Εντύπου 1)
2. Αντίγραφο Πράξης κανονισμού Σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του,Κράτους.
3.- Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (εκδίδεται από το Α.Ε.Α. Διεύθυνση Χρηματικού /Τμήμα μισθολογίου).
4.- Φύλλο Μητρώου (εκδίδεται από το Α.Ε.Α./ Κλάδο Διοικητικού / Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού).

Ι α. Μεταβίβαση μερίσματος λόγω θανάτου συνταξιούχου

(Όταν ο αποβιώσας ήταν _ήδη μερισματoύχoς του Ταμείου)

1. Αίτηση της χήρας (Υπόδειγμα εντύπου 2) ή του νομίμου κηδεμόνα των ορφανών και σε περίπτωση επιτροπείας αυτών, υποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής προς τούτο απόφασης.
2. Αντίγραφο Πράξης Κανονισμού Συντάξεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία χορηγείται σύνταξη στην χήρα ή τα ορφανά.
3. Αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου, περί της οικογενειακής καταστάσεως του θανόντος.
5. Υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) δεν λαμβάνεται από άλλον φορέα σύνταξη πλην αυτή του θανόντος συζύγου ή πατρός,
β) δεν τυγχάνει (ο-η δικαιούχος) διορισμένος σε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό. Κοινής Ωφελείας και
γ) σε περίπτωση κάποιας μεταβολής (ενηλικίωση γάμος κ.λ.π.) που έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή του μερίσματος, θα το γνωρίσετε στο Ταμείο αμέσως.


Ιβ. Χορήγησης  μερίσματος στους δικαιούχους λόγω θανάτου  εν ενεργεία ασφαλισμένου

(Όταν ο αποβιώσας ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος στο Ταμείο)

1. Αίτηση της χήρας (Υπόδειγμα  εντύπου 3) ή του νομίμου κηδεμόνα των ορφανών και σε περίπτωση επιτροπείας αυτών, υποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής προς τούτο απόφασης.
2. Αντίγραφο Πράξης Κανονισμού Συντάξεως του Γ ενικού Λογιστηρίου του Κράτους. με την οποία χορηγείται σύνταξη στην χήρα ή τα ορφανά.
3. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του αποβιώσαντος. εκδιδομένου από την
Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού του Υ.Δ.Τ.&
4. Φύλλο Διακοπής μισθοδοσίας εκδιδομένου από τη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού.
5. Αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου, περί της οικογενειακής καταστάσεως τ ου θανόντος.
7. Υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) δεν λαμβάνεται από άλλον φορέα σύνταξη πλην αυτή του θανόντος συζύγου ή πατρός,
β) δεν τυγχάνει (ο-η δικαιούχος) διορισμένος σε Δημόσια Υπηρεσία ή
Οργανισμό Κοινής Ωφελείας και
γ) σε περίπτωση κάποιας μεταβολής (ενηλικίωση, γάμος κ.λ.π.) που έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή του μερίσματος, θα το γνωρίσετε στο Ταμείο αμέσως.


Ι γ.  Αναπροσαρμογή μερίσματος.
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. (Υπόδειγμα  Έντυπου 5 )
2. Αντίγραφο Πράξης κανονισμού Σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (εκδίδεται από το Α.Ε.Α. Διεύθυνση Χρηματικ:ού /Τμήμα μισθολογίου).
4. Φύλλο Μητρώου (εκδίδεται από το Α.Ε.Α./ Κλάδο Διοικητικού / Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού)


ΙΙ.  Χορήγηση  Δανείου
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (Υπόδειγμα εντύπου 4)

2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Α' μέρος) στο οποίο να περιλαμβάνονται μόνον τα στοιχεία του και οι στρατολογικές μεταβολές, επικυρωμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα  κάθε φορά για την ενσημοχαρτοσήμανση των εγγράφων. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους απαιτείται Πιστοποιητικό μεταβολών, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία κατάταξης και ορκωμοσίας.
3. Αναλυτικό σημείωμα τελευταίας  μισθοδοσία ς και προκειμένου για πολιτικούς υπαλλήλους, υπηρεσιακό σημείωμα της οικείας διαχείρισης ή Δ/νσεως Αστυνομίας, για το ύφος των μηνιαίων αποδοχών τους.   
4. Ομόλογο συνάψεως δανείου , (Υπόδειγμα εντύπου 7) με το ονοματεπώνυμο, την υπηρεσία που υπηρετεί και την υπογραφή του αιτούντος, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από την υπηρεσία του.

5. Υπεύθυνη δήλωση περί ατομικής ευθύνης του αιτούντος με τη ν οποία να δηλώνει:
α) Ότι δεν οφείλει άλλο δάνειο ή οφείλει δάνειο μόνο σε ένα ασφαλιστικό Ταμείο.
β) Ο λόγος για τον οποίο ζητά το δάνειο (γάμος - τοκετός - θάνατος¬ βαρεία ασθένεια - ανάγκη φυσιοθεραπείας - λουτροθεραπείας ή έκτακτη στεγαστική ανάγκη).
Οι παραπάνω λόγοι είναι ικανοί για την χορήγηση δανείου και όταν ακόμη δηλώνεται ότι αυτοί συντρέχουν και για κάποιοι από τα μέλη της οικογενειας του μετόχου ή της πατρικής οικογένειας προκείμενου περί άγαμου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει η πατρική οικογένεια να είναι άπορη και να συντηρείται από τον ενδιαφερόμενο και αυτό να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως και από βεβαίωση απορίας.
Για τις λοιπές περιπτώσεις δεν απαιτείται άλλο δικαιολογητικό και είναι α Ρ κ:ετή μόνο η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.ΙΙΙ. Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος (έκτακτο βοήθημα) ειδικού λογαριασμού)

1. Αίτηση. (Υπόδειγμα εντύπου 6)
2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Α' Μέρος).
3. Αναλυτικό σημείωμα αποδοχών της Διαχείρισης Χρηματικού.
4. Αιτιολογημένη γνωμάτευση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας Νομαρχίας ή της Α.Υ. Ε. ή απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, που να προκύπτει ότι ο μέτοχος ή το μέλος της ιδίας του οικογένειας πάσχει από βαριά ασθένεια και πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία.
5. Ιατρική βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου ή Νοσηλευτικού Ιδρύματος από την οποία να προκύπτει ότι η θεραπεία της ασθένειας του μετόχου ή του μέλους της ιδίας του οικογένειας απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, που δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.
6. Εμπεριστατωμένη έκθεση της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, που να προκύπτει ότι συνεπεία θεομηνίας ή άλλου σοβαρού συμβάντος ή ατυχήματος ο μέτοχος και τα μέλη της οικογενείας του περιήλθαν σε δυσχερή οικονομική θέση και έχουν ανάγκη της ενίσχυσης αυτής.


2.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ    ΤΑΜΕΙΟ    ΣΤΡΑΤΟΥ
( Μ. Τ. Σ. )
Κολοκοτρώνη 13 - Τ.Κ. 105 62 - Αθήνα - τηλ. 2103313020 . φαξ 2103233375
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Μ. Τ .Σ. χορηγεί στους μετόχους του:
1. Μηνιαίο μέρισμα, δάνεια και προικοδότηση ή βοήθημα επαγγελματικής αυτοτέλειας.
2. Μέρισμα και βοήθημα οικογενειακής αυτοτέλειας του επομένου από τον κατεχόμενο μισθολογικό βαθμό.
3. Δεν  προβλέπεται στη νομοθεσία του κλασματικά μισθολογικά κλιμάκια π.χ. ½  , 2/3.
4. Δεν προβλέπεται στη νομοθεσία του ο βαθμός του Ταξιάρχου και για το λόγο αυτό όσοι έχουν καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο _ ½ Α/Δ, Α/Δ, 1/3 Ταξιάρχου, 2/3 Ταξιάρχου και Ταξιάρχου, λαμβάνουν τα μερίδια του Υ/ΓΟΥ ανεξαρτήτως βαθμού.


Επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο εμφαίνονται κατά βαθμό τα μερίδια και τα χιλιοστά στα αντίστοιχα έτη, τα δικαιούμενα για το καθένα μερίσματα, καθώς και το ύφος της τιμής του μεριδίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01/2004 - 31/12/2004
Το μέρισμα υπολογίσθηκε με τιμή (€ ):9,1323

ΒΑΘΜΟΣ    ΕΤΗ    ΧΙΛΙΟΣΤΑ    ΜΕΡΙΔΙΑ    ΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    35    1277    40,86    373,18
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ    35    1277    40,86    373,18
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ    35    1200    38,4    350,68
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ    33    1160    37,12    338,99
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ    31    1120    35,84    327,30
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ    29    1080    35,56    315,61
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ    27    1040    33,28    303,92
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ     25    1000    32    292,23
Δ/ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ -ΓΕΠΣ    35    1277    40,86    373,18
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    35    1200    36    328,76
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    33    1160    34,8    317,80
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    31    1120    33,6    306,85
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    29    1080    32,4    295,89
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    27    1040    31,2    284,93
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    25    1000    30    273,97
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    35    1200    31,2    284,93
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    33    1160    30,16    275,43
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    31    1120    29,12    265,93
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    29    1080    28,08    256,43
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    27    1040    27,04    246,94
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ    25    1000    26    237,44
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    35    1200    27,6    252,05
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    33    1160    26,68    243,65
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    31    1120    25,76    235,25
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    29    1080    24,84    226,85
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    27    1040    23,92    218,44
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    25    1000    23    210,04
ΑΝΤΙΣΥΝΤ/ΤΑΡΧΗΣ    35    1200    25,2    230,13
ΑΝΤΙΣΥΝΤ/ΤΑΡΧΗΣ    33    1160    24,36    222,46
ΑΝΤΙΣΥΝΤ/ΤΑΡΧΗΣ    31    1120    23,52    214,79
ΑΝΤΙΣΥΝΤ/ΤΑΡΧΗΣ    29    1080    22,68    207,12
ΑΝΤΙΣΥΝΤ/ΤΑΡΧΗΣ    27    1040    21,84    199,45
ΑΝΤΙΣΥΝΤ/ΤΑΡΧΗΣ    25    1000    21    191,78
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    35    1200    22,8    208,22
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    33    1160    22,04    201,28
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    31    1120    21,28    194,34
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    29    1080    20,52    187,39
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    27    1040    19,76    180,45
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ    25    1000    19    173,51
ΛΟΧΑΓΟΣ    35    1200    18    164,38
ΛΟΧΑΓΟΣ    33    1160    17,4    158,90
ΛΟΧΑΓΟΣ    31    1120    16,8    153,42
ΛΟΧΑΓΟΣ    29    1080    16,2    147,94
ΛΟΧΑΓΟΣ    27    1040    15,6    142,46
ΛΟΧΑΓΟΣ    25    1000    15    136,98
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    35    1200    15    136,98
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    33    1160    14,5    132,42
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    31    1120    14    127,85
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    29    1080    13,5    123,29
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    27    1040    13    118,72
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    25    1000    12,5    114,15
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    35    1200    13,2    120,55
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    33    1160    12,76    116,53
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    31    1120    12,32    112,51
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    29    1080    11,88    108,49
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    27    1040    11,44    104,47
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ    25    1000    11    100,46
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ    35    1200    10,8    98,63
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ    33    1160    10,44    95,34
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ    31    1120    10,08    92,05
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ    29    1080    9,72    88,77
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ    27    1040    9,36    85,48
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ    25    1000    9    82,19
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ    35    1200    8,4    76,71
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ    33    1160    8,12    74,15
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ    31    1120    7,84    71,60
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ    29    1080    7,56    69,04
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ    27    1040    7,28    66,48
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ    25    1000    7    63,93
ΛΟΧΙΑΣ    35    1200    7,2    65,75
ΛΟΧΙΑΣ    33    1160    6,96    63,56
ΛΟΧΙΑΣ    31    1120    6,72    61,37
ΛΟΧΙΑΣ    29    1080    6,48    59,18
ΛΟΧΙΑΣ    27    1040    6,24    56,99
ΛΟΧΙΑΣ    25    1000    6    54,79
ΔΕΚΑΝΕΑΣ    35    1200    6,6    60,27
ΔΕΚΑΝΕΑΣ    33    1160    6,38    58,26
ΔΕΚΑΝΕΑΣ    31    1120    6,16    56,25
ΔΕΚΑΝΕΑΣ    29    1080    5,94    54,25
ΔΕΚΑΝΕΑΣ    27    1040    5,72    52,24
ΔΕΚΑΝΕΑΣ    25    1000    5,5    50,23

Με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Φ.951.1/101/316433 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών _ Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης (φεκ.738Β') ενεργοποιείται η εφαρμογή των Ν.2512/97 (φεκ.138Α,) και 2838/2000 (φεκ.1 79Α,) αναδρομικά τόσο για το χορηγούμενο μέρισμα όσο και για τη χορηγούμενη προικοδότηση και Β.Ε.Α. η οποία προβλέπει τα ακόλ_ουθα: Για την εφαρμογή των ανω_τέρω χορηγουμένων οι μερισματούχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορές που υπολογίζονται επί του αθροίσματος Β.Μ. και Ε.Χ. ως παρακάτω:
α. Επί του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας ποσοστό 4% υπέρ του Μ.Τ.Σ., για 12 τουλάχιστο μήνες όλοι οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των Ν.2512/97 και Ν.2838/2000.
β. Επί του προηγουμένου της αποστρατείας μισθολογικού βαθμού ποσοστό 4% υπέρ του Μ.Τ.Σ. ως εξής:
1. Για 12 τουλάχιστο μήνες οι υπαγόμεν'οι στις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ.2α,β,Ύ) του Ν.2512/97, 5(παρ.α,β) και 6 του Ν.2838/2000.
2. Για 36 τουλάχιστο μήνες όσοι υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ.2δ) του Ν.2512/97 και 5(παρ.γ) του Ν.2838/2000.
γ. Επί του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας ποσοστό 20/0 υπέρ Μ.Τ.Σ./Β.Ε.Α για 12 μήνες. Στην περίπτωση που το Β.Ε.Α. έχει χορηγηθεί δεν διενεργείται η υπόψη κράτηση.
δ. Τυχόν εισφορές που έχουν παρακρατηθεί κατά μισθολογικό βαθμό και αφορούν τα συγκεκριμένα κρίσιμα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται
στη προηγούμενη παράγραφο (των 12 ή 36 μηνών κατά περίπτωση) εάν υπολείπονται των προβλεπομένων συμψηφίζονται με τις συνολικά οφειλόμενες, ενώ εάν υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες δεν επιστρέφονται.
ε. Σε περίπτωση αποστρατείας μετόχου και εφόσον υπάρχουν οφειλόμενες εισφορές, η είσπραξη αυτών θα πραγματοποιείται από το Μ. Τ .Σ. εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, μετά από αίτηση του μερισματούχου και σχετική απόφαση του Δ.Σ.

στ. Η προβλεπόμενη στο Π.Δ. 10/5/20.7/26 κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Σ. διαφορά προαγωγής διενεργείται και στους μισθολογικά προαγόμενους των Ν.2512/97 και 2838/2000.
ζ. Όσοι από τους αποστρατευόμενους δεν δικαιωθούν ανωτέρω μερίσματος του ισχύοντος νoμoθετικoύ καθεστώτος προ της εφαρμογής του
Ν.2838/2000 δεν υποχρεούνται στις προβλεπόμενες από την παρούσα κρατησεις.
η. Η απόφαση αυτή ισχύει:
1. Από 26-6-97, ημερομηνία ισχύος του Ν .2512/97, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ.2α και 3 αυτής.
2. Από 1- 7-2000, ημερομηνία ισχύος του άρθρου 6 του Ν.2838/2000 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2α,2β,3α,3β,3γ αυτής από 1-1-2001, ημερομηνία ισχύος του άρθ.5 του Ν.2838/2000, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2α,2 β,3 α,3 β,3γ αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω κάθε μέτοχος προ της απον'ομής του μερίσματος λαμβάνει ένα έντυπο υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται πιo κάτω και αποφασίζει, γνωστοποιώντας στο Μ. Τ .Σ. την επιλογή του, η οποία πρέπει να στηρίζεται στο συμφέρον του.
Παράδειγμα Εντύπου:
Θ ΕΜΑ: Πράξεις Απονομής Mερισμάτων
ΣΧΕΤ: α. Ν.2913/01 ,αρθ.1
β. Φ.951.1/1 Ο 1/316433/31-5-2002 ΚΥ Α
γ. Αρ. 15/1/20-6-2001και 7/4/15-4-2003 Πρακτ. ΔΣ/ΜΤΣ
δ. Η από    αίτησή σας για απoνoμή μερίσματoς.
Ι. Σας γνωρίζουμε, ύστερα από το (δ) σχετικό και κατόπιν των (α),(β) και (γ) ομοίων, τα παρακάτω:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Φ.951.1/1 01/316433/31-5-02
ΚΥ Α, για την απονομή μερίσματος στο βαθμό του    ΥΠΤΓΟΥ... .πρέπει
ο μέτοχος να έχει κα τα βάλει την προ β λεπό μενη κράτη ση τη ς μ ηνια ίας εισφοράς επί δώδεκα μήνες τουλάχιστον στο τελ_ευταίο μισθολογικό βαθμό και δώδεκα ή τριάντα έξι μήνες (ανάλογα με τη διάταξη στην οποία υπάγεται) στον προηγούμενο μισθολογικό βαθμό τις αποδοχές του οποίου ελάμβανε. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται στη καταβολή τψν εισφορών για τον υπολειπόμενο χρόνο, προκειμένου να του χορηγηθεί το μέρισμα του επόμενου βαθμού. Στην περίπτωσή σας ισχύουν τα εξής:
Από ...14-01-2003... μέχρι ...26-10-2003... στον τελευταίο μισθ. Βαθμό Αστυνομικός Υποδιευθυντής + 1/2 Αστυνομικού Διευθυντή.
Χρόνος που υπολείπεται 27 ημέρες και αναλογούσα εισφορά. ..152,20... €

Από. . . 1-07-2002. .. μέχρι. . . 13-01-2003. . . στον προηγούμενο μισθ. βαθμό Αστυν. Υποδιευθυντή.
Χρόνος που υπολείπεται. . . 167. . . ημέρες και αναλογούσα εισφορά .. .296,43. .. €.
Σύνολο οφειλόμενων εισφορών.. . . . . ο ο . . ο . . . ο . . . . . . . . . . ..0 . . . . . . . . .448,63. .. €. βο Με το Ν.2913/01 προβλέπεται ότι μέτοχοι, όπως εσείς, που
υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ισχύος αυτού (23-05-2001) μπορούν
t
να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο ΜΤΣ κάθε πολιτική ή
στρατιωτική υπηρεσία, η οποία δεν υπάγεται υποχρεωτικώς στην ασφάλισή του αλλά αναγνωρίζεται ως συντάξιμη για την παροχή σύνταξης από το Δημόσιο. Για την αναγνώριση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και η ανάληψη υποχρέωσης για την καταβολή της ανάλογης οικονομική υποχρέωσης.
γ. Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο χρόνος για τον οποίο έχετε καταβάλει τις προβλεπόμενες υπέρ ΜΤΣ κρατήσεις ανέρχεται σε ...29... έτη, ..4.. μήνες και ..6.. ημέρες, που αντιστοιχεί σε μέρισμα . . . 1080/1000 βαθμού... ΥΠΤΓΟΥ ο . ., ποσού 0..222,99... € μηνιαίως. Αν επιλέξετε να παραμείνετε σε αυτά θα σας διενεργηθούν υποχρεωτικά κρατήσεις ποσού ..0.. € ώ_στε να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη με κρατήσεις μετοχική σχέση.. .29... ετών.
δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας του Ταμείου (Ν.ΙΙ05/80, αρ.Ι παρ.2) δικαιούστε μέρισμα.. .1200/1000 βαθμού ... ΥΠΤΓΟΥ..., ανερχόμενο στο ποσό των..,. 247,77.. ο € μηνιαίως, το οποίο αντιστοιχεί σε μετοχική σχέση... 35. .. ετώ_ν. Αν επιλέξετε να προβείτε σε αναγνώριση του επιπλέον χρόνου η οικονομική υποχρέωση προκύπτει από το γινόμενο τόσων μηνών όσους αναγνωρίζετε επί την προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση (4% του αθροίσματος Βασικού Μισθού και Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας που αναγράφονται στην πράξη σύνταξης του Γ ενικού Λογιστηρίου Κράτους). Με βάση τα στοιχεία του φακέλου σας το ποσό της οικονομική υποχρέωσής σας ανέρχεται σε .. .4020,62.. .€.
2.. Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην απονομή μερίσματος, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως με
Υπεύθυνη Δήλωσή σας μέχρι την    ...    (σύμφωνα με το Ν.2913/01, αρ.Ι παρ. 1).:
α) Σε πόσες δόσεις επιθυμείτε να καταβληθούν οι οφειλόμενες εισφορές από την εφαρμογή της Φ.951.1/101/316433/31-05-02 ΚΥ Α που αναφέρονται στην παρ. 1 α και
β) Τ ο μέρισμα που επιθυμείτε να λάβετε και τον τρόπο καταβολής των κρατήσεων που προκύπτουν είτε εφάπαξ (προσκομίζοντάς μας την απόδειξη καταβολής του ποσού) είτε σε άτοκες μηνιαίες δόσεις (όχι περισσότερες από τον αναγνωριζόμενο χρόνο) που θα παρακρατούνται από το μερισμα.
3. Σας επισυνάπτουμε πίνακα δικαιούμενου μερίσματος ανά βαθμό και έτη
υπηρεσίας καθώς και πίνακα ποσοστών μερίσματος με αντίστοιχους απαιτουμενους χρονους μετοχικης σχεσης.
4. Για διευκόλυνσή σας, σε προφορική ή γραπτή επικοινωνία, ο αριθμός φακέλου σας στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού είναι:...........
Ως προς το τι πρέπει να επιλέξει στο συγκεκριμένο παράδειγμα του εντύπου κρίνεται σκόπιμο να γνωρίζει τα ακόλουθα:
α. Σύμφωνα με τη παρ. 1 α όφειλε να καταβάλλει την εισφορά των 448,63 € προκειμένου να δικαιωθεί μερίσματος Αντιστράτηγου που αντιστοιχεί σε μέρισμα 1080 χιλιοστών με 29 έτη υπηρεσίας.
β. Σύμφωνα με τη παρ. 1 γ έχει ήδη καταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό κατά συνέπεια του καταβάλλεται το μέρισμα _των 222,99 € μηνιαίως χωρίς καμία υποχρέωση πρόσθετης οφειλόμενης κράτησης.
γ. Για να λάβει, σύμφωνα με τη παρ. Ιδ μέρισμα 247,77 _, που αντιστοιχεί σε 1200 χιλιοστά και 35 έτη Υ/ΓΟΥ καλείται να καταβάλλει 4.020 Ε. Η διαφορά του μερίσματος που προκύπτει είναι 24,78 € (477-222,99 _). Με την διαφορά αυτή (όφελος) για να αποσβέσει την πρόσθετη εισφορά των
4.024 € πρέπει να διαθέτει αυτήν αδιάλειπτα κάθε μήνα για 13,5 έτη, (162,2 μήνες) και μετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρόνου θα αρχίσει να ωφελείται από την επιλογή αυτή, χωρίς να ληφθεί υπόψη η απώλεια χρημάτων από την εκμετάλλευση του οφειλομένου ποσού.
Μετά από την ανωτέρω ανάλυση γίνεται σαφές ότι ο κάθε ενδ ιαφερό μενος θα πρέπει να κάνει συνειδητά την επιλογή του στηριζόμενος μόνο στα οικονομικά μεγέθη γιατί αυτά είναι εκείνα που θα τον οδηγήσουν στη συμφέρουσα γι αυτόν επιλογή.
Α' ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το μέρισμα που χορηγεί το Μ. Τ .Σ. είναι συνάρτηση του αριθμού μεριδίων του μισθολογικού βαθμού και των ετών ασφάλισης επί την τιμή του μεριδίου.
Τα έτη ασφάλισης είναι πάντα ακέραιος αριθμός, σε περίπτωση ασφάλισης πέραν των έξι μηνών λογίζεται πλήρες έτος και σε λιγότερο των έξι μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στα έτη ασφάλισης προσμετράτε η στρατιωτική θητεία, η οποία
εφόσον διανύθηκε στο στρατό ξηράς δεν απαιτείται να αναγνωριστεί με την καταβολή των αντιστοίχων εισφορών και ο μάχιμος χρόνος (όχι πέραν των 5 ετών) αφού προηγουμένως καταβληθούν στο ταμείο οι αντίστοιχες εισφορες αναγνωρισης του χρονου αυτου, οι οποιες γινονται αυτοματα απο το τα μειο .
Παράδειγμα :
Αστ/κας με 31 έτη πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνει καταληκτικό μισθολογικό βαθμό του 1/2 Α/ Δ, λαμβάνει μέρισμα του αμέσως επομένου βαθμού ( ταξιάρχου) και επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα δεν υπάρχει στη νομοθεσία ο βαθμός του Ταξιάρχου λαμβάνει μέρισμα Υ /ΓΟΥ με 31 έτη υπηρεσίας στον οποίον αντιστοιχούν 29,12 μερίδια χ 9,1323 =
265,93 € μηνιαίως όπως προκύπτει από το σχετικό πίνακα που παραθέσαμε πιο πανω.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση μερίσματος 'λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση μερίσματος 'λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, φ/ο του προσωρινού δελτίου ταυτότητος
, "
και πιστοποιητικο οικογενειακης καταστασης.
Τα δικαιολογητικά προβλέπονται από την υπ' αριθ. 8018/1/228α από 27-3-1993 εγκύκλιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που βρίσκεται στο αρχείο κάθε υπηρεσίας.
Κρατήσεις
Στο χορηγούμενο μέρισμα του Μ. Τ .Σ. γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις:
1. Υπέρ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 0,5%
2. Υπέρ Ε.Ε.Α.Α. 1,5% (μόνο για αξιωματικούς ετήσια).
3. Υπέρ Δ.Ε.Α. 5% για κάθε τέκνο που δεν έχει εισπράξει το Δ.Ε.Α.
4. Φόρος 5% για μέρισμα από 0-1 71 € ο οποίος προσαυξάνεται κατά
1 0% για μέρισμα από 1 71-341 €, ο οποίος επίσης προσαυξάνεται κατά 15% από 341 € και άνω. Έτσι για τον μερισματούχο που
λαμβάνει μέρισμα 341 € γίνεται παρακράτηση φόρου 25,55 € μ ηνια ιως.
Β ' ΔΑΝΕ ΙΑ
Το Μ.Τ.Σ. χορηγεί προσωπικό δάνειο 4.400 €στoυς μετόχους του,
μέσω της Γενικής Τράπεζας, με επιτόκιο 3 %.
Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις προβλέπονται από την υπ' αριθ. 8018/1/3813 από 24-2-2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που βρίσκεται στο αρχείο κάθε υπηρεσίας.
Κρατήσεις επί των Δανείων
Ο μέτοχος με τη λήψη του δανείου επιβαρύνεται με κρατήσειςχαρτοσήμου 3,6% επί του ληφθέντος δανείου και των τόκων καθώς επίσηςκαι 1/%0 για προμήθεια και ταχυδρομικά έξοδα της τράπεζας.
Γ' ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ
Μέχρι την 18-12-83 τα θήλεα τέκνα των μετοχομερισματούχων του Μ. Τ .Σ. δικαιούνται βοήθημα επαγγελματικής αυτοτέλειας (πρώην
προικοδότηση) μετά τη τέλεση γάμου ή μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Το ύψος του βοηθήματος προσδιορίζεται σε 60 άρτια μηνιαία μερίσματα (25ετίας) του βαθμού που δικαιούται ο μέτοχος ή ο μερισματούχος και εφόσον έχουν καταβληθεί κρατήσεις για 25 χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται από το ανωτέρω ποσό τόσα 25α του όσα και τα χρόνια ασφάλισης του τέκνου κατά το χρόνο υποβολής της αιτησης.
Το δικαίωμα καταβολής του βοηθήματος ασκείται κατόπιν αιτήσεως στο ταμείο του δικαιούχου τέκνου.
Ημερομηνία καταβολής της αίτησης, που σε καμία περίπτωση δεν ανακαλείται λαμβάνεται ως χρόνος συμπλήρωσης των προϋποθέσεων καταβολής του.
Παράδειγμα:
Αστ/κας με 31 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας κατέβαλλε εισφορά 25 χρόνια, το βοήθημα που θα καταβληθεί στο τέκνο του είναι 22/25α των 60 αρτίων (25ετία ή 1000 χιλιοστά) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που δικαιούται μερίσματος. Τα 1000 χιλιοστά του Υ /ΓΟΥ με 25 έτη είναι 26 το δε μέρισμα που δικαιούται είναι 237,44 € και άρα το Β.Ε.Α. που δικαιούται
το τέκνο του είναι 6.1 73,44 €. Σε καμία περίπτωση το ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 60 μηνιαίων καταβαλλομένων μερισματων.
Δ' ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στα τέκνα (άρρενα και θύλη) των μετοχομερισματούχων που γεννήθηκαν από 19-2-83 χορηγείται Β.Ε.Α. ίσο με 60 άρτια (1000 χιλιοστά) μηνιαία μερίσματα του βαθμού που δικαιώθηκε ο μερισματούχος επί τόσα 25α όσα και τα έτη ασφάλισης του τέκνου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 60 μηνιαίων καταβαλλομένων μερισματων

Μετά την καταβολή του Β.Ε.Α. στο δικαιούχο τέκνΟ ουδεμία αξίωση καταβολής συμπληρωματικού ποσού είναι δυνατή, σε περίπτωση αναδρομικής εκ των υστέρων προαγωγής του μετόχου αύξησης του μερίσματος κατά οποιαδήποτε αιτία.
Τ ο βοήθημα αυτό καταβάλλεται στο τέκνο: .
α. μετά τη τέλεση γάμου.
β. μετά την ενηλικίωσή του και μέχρι της συμπληρώσεως του 300υ έτους της ηλικίας του.
Το δικαίωμα καταβολής του βοηθήματος ασκείται κατόπιν αιτήσεως στο ταμείο του δικαιούχου τέκνου.
Ημερομηνία καταβολής της αίτησης, που σε καμία περίπτωση δεν ανακαλείται λαμβάνεται ως χρόνος συμπλήρωσης των προϋποθέσεων καταβολής του.
Κατ' εξαίρεση το βοήθημα οικογεν'ειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας χορηγείται στα ασφαλισμένα τέκνα κατόπιν αιτήσεώς τους, πριν από την συμπλήρωση των προϋποθέσεων καταβολής των σε περίπτωση που έπαψε οριστικά η καταβολή αποδοχών ή μερίσματος.
Για_ τη καταβολή του βοηθήματος γίνεται υποχρεωτικά μηνιαία κράτηση υπέρ του ταμείου σε ποσοστό 2% για κάθε παιδί επί των αποδοχών των μετόχων και των εις πολεμική διαθεσιμότητα και στο 5% για κάθε παιδί επί του ακαθαρίστου μηνιαίου μερίσματος των μερισματουχων.
Η κράτηση αυτή αρχίζει από την 1 η του επομένου μήνα της γέννησης του κάθε παιδιού και τελειώνει στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος. Κρατήσεις που δεν έγιναν για οποιαδήποτε αιτία καταβάλλονται ή παρακρατούνται από το ποσό του βοηθήματος υπολογιζόμενες κατά τα οριζόμενα και στο ύψος των αποδοχών του μερίσματος που ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής.
Οι κρατήσεις ασφαλισμένων παιδιών σε περίπτωση θανάτου τους επιστρεφονται στους γονεις μετοχους η μερισματουχους ατοκα και για τον
υπολογισμό των κρατήσεων που επιστρέφονται λαμβάνεται σα βάση η τελευταία κράτηση που αποδόθηκε, πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των μηνών που διενεργήθηκαν αυτές.
Στην περίπτωση που οι δυο γονείς των παιδιών είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του ταμείου ασφαλίζονται από τον ένα γονέα κατόπιν κοινής δήλωσης.
Το βοήθημα αυτό σε ουδεμία κράτηση υπόκειται, λόγω χρεών απέναντι στο ταμείο, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία δεν απομένει άλλο μέλος οικογένειας διάδοχο του μερίσματος, οπότε ολόκληρο το υπόλοιπο χρέος από οποιαδήποτε αιτία παρακρατείται από το ποσό του δικαιωμένου βοηθήματος.
Το δικαίωμα για το ανωτέρω βοήθημα παραγράφεται μετά τη παρέλευση 5 ετών από τη συμπλήρωση του 300υ έτους της ηλικίας του παιδιού.
Στην περίπτωση της αναγκαστικής διακοπής της ασφάλισης το δικαίωμα για το βοήθημα παραγράφεται μετά την παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία παύσης της καταβολής των αποδοχών ή του μερίσματος.
(Ν.1329/83, όπως εξειδικεύεται με την Κ.Υ.Α. 2412/φ.9511360/431347 από 17-1-84 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών).
Παράδε__α:
Α στ/κα ς με 31 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας κατέβαλλε εισφορά 18 χρόνια, το βοήθημα που θα καταβληθεί στο τέκνο του είναι 18/25α των 60 αρτίων (25ετία ή 1000 χιλιοστά) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που δικαιούται μερίσματος. Τα 1000 χιλιοστά του Υ /ΓΟΥ με 25 έτη είναι 26 το δε μέρισμα που δικαιούται είναι 237,44 € και άρα το Β.Ε.Α. που δικαιούται το τέκνο του είναι 4273.92 €. Σε καμία περίπτωση το ποσό δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 60 μηνιαίων καταβαλλομένων μερισματων.


3. Τ ΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΗΛΟΒΟΗθΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ     (Τ. Α. Υ.Α. Π.)
Βερανζέρου 48 - τ.κ. 104 38 - Αθήνα - τηλ. 2105241661-2105201903_ φαξ 2105240450
Το Τ .Α. Υ .Α.Π. χορηγεί στους μετόχους του μηνιαίο μέρισμα.
Α' Τρόπος υπoλoγισμoύ του μερίσματoς.
Το μέρισμα στο ανωτέρω ταμείο υπολογίζεται ως ακολούθως:
1) γ πολΟγισμός μερίσματoς για τους καταταγέντες έως 31-12-1992
Αθροίζουμε τον βασικό μισθό (μισθολογικό) και το 115 του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας επί τα έτη ασφάλισης και επί συντελεστή 0,003519.
ΠαράδεΙγμα:
Αστυφύλακας με 29 έτη υπηρεσίας εκτός στρατού και μάχιμα κονδύλη και αποδοχές Αστυν. ΥΙδντή Β.Μ. 922 € + 1/5 Ε.Χ. (553:5)=110,6 € = 1.032,6 € έχουμε:
922 + 110,6 = 1.032,6 Χ 29 = 29.945,4 Χ 0,003519 = 105,37 € μερισμα μηνιαιο.
2) Υπολογισμός μερίσματος για τους καταταγέντες από 1-1-1993 Από 1-1-1993 και μετά το μέρισμα υπολογίζεται με το γινόμενο του συνόλου των αποδοχών επί ποσοστό 20 %.    .
3) Κρατήσεις επί του μερίσματος
Το μέρισμα υπόκειται σε κράτηση φόρου 4,88 % 4) Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μέρισμα λόyro συνταξιοδότησης αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μέρισμα λόγω θανάτου αποστέλλονται στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο: Απαιτείται η προσκόμιση πράξης.
απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό φόρου
κληρονομιάς και ληξιαρχική πράξη θανάτου.
4.    ΜΕΤΟΧΙΚΟ    Τ ΑΜΕΙΟ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ. Τ. Π. Υ. )
Κηφισίας 32 - τ.κ. 151 23 - Αθήνα - τηλ. 2106873381-390 έως 392 www.mt . r (πληροφορίες για μέρισμα) 210687331 Ο έως 312 (πληροφορίες για δάνεια) και 2106873303 - 305 (αυτόματος τηλεφωνητής για πληροφορίες και δικαιολογητικά δανείων).
Το Μ.Τ.Π.Υ. χορηγεί στους μετόχους του μηνιαίο μέρισμα και δάνεια.
Α' Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
1) Τρόπος υπολογισμού του μερίσματος.
Το μέρισμα που χορηγεί το Μ. Τ .Π. Υ. είναι συνάρτηση του βασικού μισθού (μισθολογικού 1-1-1997) και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας επί συντελεστή 4% επί 12 επί έτη ασφάλισης (όχι στρατό και μάχιμα) επί συντελεστή απόδοσης 69,63 % επί συντελεστή 0,266 δια 14.
ΠαράδεΙγμα:
Αστυφύλακας με 29 έτη υπηρεσίας εκτός στρατού και μάχιμα ¬
Κονδύλη και αποδοχές Α/Υ Β.Μ. 922 € + Ε.Χ. 553 € == 1.475 € έχουμε:
922 + 553 == 1.475 Χ 4 % == 59 Χ 12 == 708 Χ 29 == 20.532 Χ 69,63 % == 14.296,43 Χ 0,266 == 3.802,85 / 14 == 271,63 €
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Από την Διοίκηση του ταμείου στο τέλος του 2003 υπεβλήθη πρόταση τροποποίησης της βάσης υπολογισμού του μερίσματος, σύμφωνα με την οποία προτάθηκε να λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του ισχύοντος μισθολογίου (Ν.3205/2003), πλην όμως δεν υλοποιήθηκε και
υπάρχει απόφαση της διοίκησης του ταμείου να επανέλθει εντός του έτους.
Σε θετική κατάληξη μετά την υιοθέτηση της πρότασης και τη θεσμοθέτησή της θα επέλθει σημαντική προσαύξηση του μερίσματος, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι σήμερα το μέρισμα υπολογίζεται με τον
βασικό μισθό πού ίσχυε την 1-1-1997 (βασικός μισθός Υ /Β' 453 € ,αρθ.Ι παρ.2 Ν.2448/96 φεκ.279Α') και με την προτεινόμενη ρύθμιση θα υπολογίζεται με τον ισχύοντα από 1-1-12004 βασικό μισθό (βασικός μισθός Υ/Β' 720 € αρθ. 50 παρ. 3 Ν.3205/2003 φεκ.297 Α')
2) Απαιτούμενα δΙKαΙOλογηΤΙKά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μέρισμα λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό

ΛογΙστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό φορολογικής     ενημεροτητας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μέρισμα λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό φορολογικής ενημεροτητας, πιστοποιητικο οικογεν'ειακης καταστασης και πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς.
4) Κρατήσεις
Στο χορηγούμενο μέρισμα του ΜΤΠΥ γίνονται οι ακόλουθες κρατησεις:
Φόρος 5% για μέρισμα από 0-171 € ο οποίος προσαυξάνεται κατά 10% για μέρισμα από 1 71-341 €, ο οποίος επίσης προσαυξάνεται κατά 15% από 341 € και άνω. Έτσι για τον μερισματούχο που λαμβάνει μέρισμα 341 Ε γίνεται παρακράτηση φόρου 25,55 Ε μηνιαίως.
Β' ΔΑΝΕΙΑ
Το Μ. Τ .Π. Υ. χορηγεί δάνεια στους μετόχους του για αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω υγείας, γάμου, τοκετού, θανάτου ως ακολούθως: Από 2 έως 10 έτη υπηρεσίας 2.500 Ε με μηνιαία δόση 73,73 Ε
Από 10 έως 20 έτη υπηρεσίας 3.500 € με μηνιαία δόση 103,22 Ε
Από 21 και άνω έτη υπηρεσίας 5.000 με μηνιαία δόση 147,46 Ε.
Τα ανωτέρω δάνεια εξοφλούνται σε 36 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 4%.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται από τον αυτόματο τηλεφωνητή του ταμείου 2106873303 - 305 όλες τις ημέρες και ώρες.Login

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Νομοθεσία - Νέες Καταχωρήσεις

Δημοφιλή ημέρας