ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣΝΑΥΑΡΧΟΣΠΤΕΡΑΡΧΟΣ      
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣΤΑΞΙΑΡΧΟΣΤΑΞΙΑΡΧΟΣΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣΠΛΟΙΑΡΧΟΣΣΜΗΝΑΡΧΟΣΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΠΛΟΙΑΡΧΟΣΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣΠΛΩΤΑΡΧΗΣΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΛΟΧΑΓΟΣΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣΣΜΗΝΑΓΟΣΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣΠΥΡΑΓΟΣ
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣΑΝΘΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣΑΡΧΙΣΜΗΝΙΑΣ

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ
(ανακριτικός Υπάλληλος ή όχι)
ΑΡΧΙΚΕΥΣΤΗΣ  
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣΕΠΙΣΜΗΝΙΑΣ

ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ (ανακριτικός Υπάλληλος ή όχι) ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΛΟΧΙΑΣΚΕΛΕΥΣΤΗΣΣΜΗΝΙΑΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΚΕΛΕΥΣΤΗΣΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΔΕΚΑΝΕΑΣΔΟΚ.ΚΕΛΕΥΣΤΗΣΥΠΟΣΜΗΝΙΑΣ   ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΛΟΧΙΑΣ ΕΠΥΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΕΠΥΣΜΗΝΙΑΣ ΕΠΥ      
ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΕΠΥΔΙΟΠΟΣ ΕΠΥΥΠΟΣΜΗΝΙΑΣ ΕΠΥ      
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΝΑΥΤΗΣ ΣΜΗΝΙΤΗΣ ΔΟΚ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΔΟΚ.ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΟΚ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ